Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

В английския език използваме Future Simple Tense, когато искаме да изразим бъдещи намерения или действия, които ще направим. Употребата на това време, както и на Past Simple Tense и Present Simple Tense е много широко приложима. В урока ще се запознаете колко лесна е употребата и образуването на това време. Ще се научите също и да съставяте въпросителни и отрицателни изречения, които ще Ви бъдат много полезни.

Употреба

Future Simple Tense използваме за да изразим:

Непланирано дейстие

Действия, които не сме планирали или решили със сигурност, че ще направим. Неща които решаваме в момента на говорене спонтанно или предлагаме да направим в бъдещето.
bobby-will-pick-up-the-phone-while-rossy-is-cooking
Например:

Bobby will pick up the phone, because his mother is busy cooking.
 /Боби ще вдигне телефона, понеже майка му е заета да готви./
Maybe Lily will take Bobby to kindergarten today.
 /Може би Лили ще заведе Боби на детска градина днес./

Предсказание

Използваме бъдеще просто време, когато предполагаме, че нещо ще стане. Нямаме сигурни факти или план, но си мислим, че ще се случи.

Например:

It will snow tomorrow and Bobby is happy about it.
 /Ще вали сняг утре и Боби е щастлив за това./
John hopes that his favorite football team will win.
 /Джон се надява, че любимият му футболен отбор ще победи./

Обичайно повтарящо се действие в бъдещето

Действие, което също не сме планирали, но се очаква да правим или да се случва в бъдещето често.

Например:

When Alex finishes university, he will look for job every day.
 /Когато Алекс завърши университета, ще си търси работа всеки ден./
Alex will have English classes twice a week next semester.
 /Алекс ще има английски език два пъти седмично следващия семестър./

Изключение:

Когато имаме глагола „be“, винаги можем да използваме бъдеще време без да имаме предварителен план или да сме решили нещо със сигурност.

Например:
alex-in-the-library,-maybe-he-is-going-to-study-all-day

Bobby will stay home today, because he is sick.
 /Боби ще остане вкъщи днес, защото е болен./
Alex will be the whole day in the library as usual.
 /Алекс ще бъде целия ден в библиотеката, както обикновено./

Изразяване на бъдеще действие чрез Present Simple Tense

Сегашно просто време може да бъде употребено с бъдещо значение, когато говорим за разписание, концерти, програми и т.н.

The train leaves at 6 o’clock.
/Влакът тръгва в 6 часа./

The concert starts at 8 o’clock tonight.
/Концертът започва в 8 часа довечера./

Изразяване на бъдеще действие чрез Present Continuous Tense

Сегашно продължително време може да бъде употребено с бъдещо значение за сигурни, категорични действия. Обикновено се използва с израз за време.

They are coming next Tuesday.
/Те ще дойдат следващия вторник./

We are having the meeting with the partners on Friday.
/Срещата с партньорите ще бъде в петък./

Образуване

Бъдеще време образуваме чрез спомагателния глагол „will“ /ще/, който добавяме към главния глагол. Формите на „will“ са едни и същи в 1, 2 и 3 лице единствено и множествено число. В ежедневието често се използва съкратената форма на „will“ е „’ll“.

Например:

Alex will give you an advice – study from EasierEnglish.bg.
 /Алекс ще ти даде съвет – учи от EasierEnglish.bg./
Lily will travel the whole summer.
 /Лили ще пътува цялото лято/
Last time John talked with Alex, he said that he will send him some books.
 /Последно, когато Джон говори с Алекс, му каза, че ще му изпрати няколко книги./

Може да използвате и спомагателния глагол „shall“ /ще/, когато образувате изречение в 1 л. eд. ч. и 1 л. мн. ч. Днес все по-често се употребява „will“ в разговорната реч., докато „shall“ се употребява повече в книжовната реч, при въпроси или когато искаме да се изразим малко по-галантно.
Например:
John-asked-his-colleagues,Shall-we-start-the-meeting-or-shаll-we-wait-for-the-others

Alex told John: "It is getting late, I shall go."
 /Алекс каза на Джон:"Става късно, ще си вървя."/
John asked his colleagues: "Shall we start the meeting or shаll we wait for the others?"
 /Джон попита колегите си: "Ще започваме ли срещата или ще изчакаме останалите?"/

Отрицателни изречения

Отрицателни изречения в бъдеще време образуваме чрез подлог, спомагателния глагол „will“ и отрицателната частица „not“. Широко се употребява и съкратената отрицателна форма – „won’t“.

Rossi told Bobby she will not / won’t let him cross the street alone. 
 /Роси каза на Боби, че няма да го остави да пресече улицата сам./
Lily gave an advice to Alex: "Study hard, because they will not / won’t let you pass the exam without putting any effort."
 /Лили даде съвет на Алекс: "Учи здраво, защото няма да ти да позволят да минеш изпита без да положиш някакво усилие."/

Отрицателната съкратена форма на „shall“ e „shan’t”, но тя не се използва много често.

Например:

Rossi told John: "Bobby and me shan’t stay in the cold waiting for Lily".
 /Роси каза на Джон: "Боби и аз няма да останем на студа да чакаме Лили."/

Въпросителни изречения

При въпросителните изречения конструкцията е следната: will / shall / won’t / shan’t + подлог + главен глагол, ако имаме такъв.

Например:

Bobby asked Alex: "Will you take me to the cinema with you?"
 /Боби пита Алекс: "Ще ме заведеш ли на кино?"/
Alex told Bobby: "Shall we watch the movie after I finish my work?"
 /Алекс каза на Боби: "Ще гледаме ли филмът след като приключа работа?"/
Bobby asked Alex: "Won’t you be tired after that?"
 /Боби попита Алекс: "Няма ли да бъдеш уморен след това?"/

Обобщение

При употреба на „will”.

Положителна форма Отрицателна форма Въпросителна форма
I will go shopping.
/Ще пазарувам./
I won’t go shopping.
/Няма да пазарувам./
Will you go shopping?
/Ще пазаруваш ли?/

При употреба на „shall”.

Положителна форма Отрицателна форма Въпросителна форма
We shall meet the new teacher.
Ние ще се срещнем с новия учител./
We shan’t meet the new teacher.
Няма да се срещнем с новия учител./
Shall we meet the new teacher?
Ще се срещнем ли с новия учител?/

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

20 коментара:
 1. ВалентинаВалентина

  Може ли този вариант без да е използвана съкратената форма: “Won’t you be tired after that?”

 2. VisceroViscero

  Само да попитам за Will -не се ли използва само когато вземаш решение на момента?
  Примерно:
  Someone need to pick John.
  Някой приятел: I will pick john,no worries.
  Това е решение взето на момента…
  А ~going to~ се използва за вече планирани действия за в бъдеще.
  Поправете ме ако не така..да знам как да ги използвам..

  1. Емил БорисовЕмил Борисов

   Да, така е моята учителка по АЕ ми каза че е точно така както ти го каза!

 3. ИлиянИлиян

  Веднъж на един филм чух да се казва You shall… Какво значи това нали не може да се използва shall освен за 1 л. ед. ч. и мн. ч.? Моля обяснете!

 4. ВикторияВиктория

  “При въпросителните изречения конструкцията е същата, както при отрицателните изречения”. !!!
  Не е същата, защото при отрицателните първо е подлога и после will, а при въпросителните – обратното.

 5. ПреславаПреслава

  “Учи здраво, защото няма да ти да дадЪт изпита без да положиш някакво усилие.”

  Сайтът е прекрасен, браво! Но не е зле и на български език да пишем правилно…

 6. DJ DANYDJ DANY

  Някои изречения не са добре преведени,нали все пак трябва да знаем и български език.Иначе много хубав сайт.

 7. СветославСветослав

  Не намерих урок за използване на going to за изразяване на бъдеще време. Може би е добре да се спомене в този урок, кога се озползва will и кога going to.

Добави бърз коментар: