Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Герундият е нелична глаголна форма, която се образува от глагол, но има значение на съществително име. Като глаголна форма, герундият има време и залог. Той е част от всекидневната ни реч и затова в повечето случаи дори не знаем, че го използваме. В българския език, обаче, няма такава форма. Затова е важно да не се опитвате да си го превеждате точно. В този урок ще обясним разликите между сегашен и перфектен герундий както и кога го употребяваме.

The Present Gerund (сегашен/прост герундий)

Изразява действие, което се извършва едновременно с действието на главния глагол в изречението. Тук е важно да правите разлика между глаголи в сегашно продължително време и герундий.

Образуване

За образуването му е нужна основната форма на глагола и -ing:

Infinitive + ing (present participle)

I enjoy reading books.
 /Аз обичам да чета книги./

 I don’t enjoy reading books.
 /Не обичам да чета книги./

*Главният глагол е “enjoy”, а “reading” е герундий.
Hey, what’s up?
/Хей, какво става?/

Hi, I am reading financial literature for my exam.
/Здрасти, чета финансова литература за изпита ми./

*В този вариант, “reading” е продължителната форма, а не герундий.

The Perfect Gerund (перфектен герундий)

Перфектен герундий употребяваме за действие, което е извършено преди действието, означено от главния глагол. Използваме го, когато няма очевиден времеви индикатор в контекста.

Образуване

having been + past participle of the verb

Tom denied having been married.
/Том отрече да е бил женен./ 
*В какъвто и да е период в миналото.

He denied having stolen that car.
/Той отрече да е откраднал колата./

Горните изречения могат да бъдат срещнати и в сегашен герундий. Това означава, че действията със сигурност не са се случили в момента на говорене (но не е сигурно за миналото).

Tom denied being married.
/Том отрече да е женен./

*Герундият показва, че Том със сигурност не е женен в момента на отричане.

Глаголи, думи и изрази, след които употребяваме герундий.

След следните глаголи се употребява само -ing форма:

avoid, admit, consider, fancy, enjoy, deny, delay, want (когато е със значение на нуждая се), postpone, miss, mind, understand, worth, etc.

I avoid arguing with my mother.
/Избягвам да споря с майка ми./

I enjoy walking down the beach at sunset.
/Наслаждавам се на разходките по плажа по залез./

I will postpone taking my exams in June.
/Ще отложа вземането на изпитите през юни./

След следните глаголи употребяваме герундий, за да изразим обичайно повтарящо се действие:

love, like, hate, dislike

I hate waiting for the bus.
/Мразя да чакам автобуса./

I like eating pizza.
/Обичам да ям пица./

След думи и изрази с предлог употребяваме само герундий:

succeed in doing something, interested in doing something, keep on doing, give up, etc.

I’m interested in learning new languages.
/Интересувам се от ученето на нови езици./

I insist you keep on competing for the medal.
/Настоявам да продължиш да се състезаваш за медала./

След следните фрази употребяваме герундий:

it’s no use/good, to be busy, don’t mind, feel like, how about, spend one’s time, there’s no, what about

How about going for a coffee?
/Какво ще кажеш да отидем за кафе?/

They spend their time reading.
/Те прекарват времето си в четене./

It’s no good talking to these people.
/Не е добре да говориш с тези хора./

I don’t mind sharing my notes.
/Нямам нищо против да споделя записките си./

След глаголите tell, order, invite, teach, enable, force, persuade, remind – имаме структурата:

verb + object + to + inf.

Remind me to post the letters.
/Напомни ми да пусна писмата./

Teach him how to behave properly.
/Научи го как да се държи прилично./

Do not force me to do something that I don’t want to.
/Не ме карай да правя нещо, което не искам./

След глаголите advise, allow, permit, recommend – имаме две възможни структури:

 • глаголите са последвани от герундий, когато след тях няма допълнение.
They allow smoking here.
/ Пушенето е разрешено тук./

They recommended leaving the room.
/Те препоръчаха да напуснем стаята./
 • глаголите са последвани от to + inf., когато след тях има допълнение.
They allowed him to smoke inside.
/Те му позволиха да пуши вътре./

They recommended us to leave the room.
/Те ни препоръчаха да напуснем стаята./

След глагола suggest имаме следните структури.

 • He suggested having fish for dinner.
 • He suggested that we had fish for dinner
 • He suggested that we should have fish for dinner.
  /Той предложи да ядем риба за вечеря./

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

4 коментара:
 1. Тончо ИвановТончо Иванов

  Имах неяснота при образуването на перфектен герундий.
  Дали сте като формула за образуването му:
  having been + past participle of the verb, но това е само за passive gerund
  Tom denied having been married.
  /Том отрече да е бил женен./
  *В какъвто и да е период в миналото.
  За долният случай на active gerund важи формулата having + past participle of the verb:
  He denied having stolen that car.
  /Той отрече да е откраднал колата.

 2. МариянаМарияна

  Здравейте! В частта “След глаголите advise, allow, permit, recommend” имате объркване що е това допълнение – в двата случая в примерите са дадени обстоятелствени пояснения. Ако има някаква разлика в термина “допълнение” от българската му употреба, трябва да поясните някъде.

Добави бърз коментар: