Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Conditionals или Условни наклонения представят действия, които са възможни при определени условия. Ако извършим конкретно деяние, ще се случи конкретен резултат.

В английския език съществуват 4 вида условни наклонения, в тази статия ние ще разгледаме първия тип условни наклонения.

Образуване

Условното наклонение се употребява в сложни съставни изречения.

В тях се описва определено условие в резултат на което се изпълнява/не се изпълнява дадено действие.

If you go to the bookstore, you will buy a textbook in English.
/Aко отидеш до книжарницата, ще си купиш учебник по английски./
If we don’t see each other tomorrow, we’ll see each other next week.
/Aко не се видим утре, ще се видим следващата седмица./

Изречението се състои от две части:

– Подчинено изречение, което изразява условието

– Главно изречение, което изразява резултата или следствието от това условие

Примери:

They’ll go on holiday if they have time.
/ Те ще идат на почивка, ако имат време. /

They’ll go on holiday – главно изречение

If they have time – подчинено изречение

If I don’t go to bed early, I’ll be tired tomorrow.
/Aко не си легна рано, ще съм уморен/а утре. /

If I don’t go to bed early – подчинено изречение

I’ll be tired tomorrow – главно изречени

 

Съюзи:

If /ако/

Unless = If not  /ако не, освен ако/

In case /в случай че/

Provided / providing  /в случай че/

Suppose / supposing  /да предположим/

Shall

(Използва се с местоименията I и we.)

Редът на изреченията може да бъде изменян.

Когато подчиненото изречение стой пред главното обикновено се отделя от него със запетая.

Когато главното изречение стой на първо място, след него НE се пише запетая.

Примери:

If I stay at home tonight, I will do my English homework.
/Ако остана в къщи довечера, ще напиша домашното си по английски. /
I will do my English homework if I stay at home tonight.
/Ще напиша домашното си по английски, ако остана в къщи довечера./
I will buy a new dress if I have enough money.
/Ще си купя нова рокля, ако имам достатъчно пари. /
If I have enough money, I will buy a new dress.
/Aко имам достатъчно пари, ще си купя нова рокля. /

 

Подчинителния съюз If може да се изпусне.

If I have time, I will come and see you.

Have I time, I will come and see you.

 

Употреба

First Type /Първи тип/

If + Present Simple … … will + infinitive

В тези изречения се се употребява изявително наклонение, което изразява реално действие или реален факт.

Когато изречението се отнася до настоящето или бъдещето в подчиненото изречение се използва Present Simple Tense / Сегашно просто време/, а в главното изречение Future Tense /Бъдещо време/. Може да използваме всички видове Бъдещи времена, не само Бъдеще просто./Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous/.

Примери:

We will be late if we don’t hurry.
/Ще закъснеем, ако не побързаме./
She will stay in London if she gets a job.
/Tя ще остане в Лондон, ако тя си намери работa. /
I’ll come early if you want.
/Ще дойда по-рано, ако ти искаш. /
If we wait here, we’ll be late.
/Aко ние чакаме тук, ние ще закъснеем./
She will take a taxi if it rains.
/Тя ще си хване такси, ако вали./
I won’t go if you don’t come with me.
/Aз няма да отида, ако ти не дойдеш с мен./
Unless you work hard, you will fail your exam.
/Ако не работиш здраво, ще се провалиш на изпита си. /
If you don't stop shouting, I shall leave the room.
/Ако не спреш да викаш, ще изляза от стаята. /

 

Особености

 Когато резултатът не е съвсем сигурен, в главното изречение вместо the Future Tense/Бъдеще време/ може да се употреби the Present Conditional, като ползваме might.

 

Примери:

I might go to the concert tonight if I finish my work.
/Може би ще отида на концерт довечера, ако си свърша работата. /
I might go to cinema if I have a ticket.
/Може би ще ида на кино, ако имам билет. /

Когато има съмнение дали условието ще бъде налице, в подчиненото изречение може да се употреби should или were to с инфинитив.

Примери:

I'll go to the concert tonight if I should finish my work.
/Ще отида на концерта довечера, ако (случайно) си свърша работата. /
She will cook dinner if you should go to the supermarket.
/Tя ще сготви вечеря, ако (случайно) отидеш до магазина. /

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

9 коментара:
  1. АнаАна

    Страхотни уроци, но има доста правописни грешки на български. Казвам то с най- добри чувства, защото материята е обяснена много добре.

  2. Боряна МянковаБоряна Мянкова

    Здравейте! Много добра инициатива, но моля Ви, обръщайте внимание на правописа в българския език! “СтоЙ: е заповедната форма във 2 лице, ед.ч. на гладола “стоя” и е различна от формата на глагола в сегашно време за 3 л., ед.ч., която е “стоИ”.
    В написаното от Вас изречение “Когато подчиненото изречение стой пред главното обикновено се отделя от него със запетая.” има една граматическа и една пунктуационна грешка.

Добави бърз коментар: