Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Едно от най-честите неща, които ни се налага да споменаваме ежедневно е дали има или няма дадено нещо. И ако случайно го има, в какво количество е то.
Съществуват най-различни начини за изразяване на подобен вид идеи на английски език, но неминуемо всеки един от тях включва употребата на една от двете фрази – there is или there are. Затова в този урок ще разгледаме в какви случаи използваме тези изрази и какви са техните форми.
Наред с това ще засегнем и употребата на други два също толкова разпространени въпроса – “How much?” и “How many?” Заедно ще се опитаме да намерим техните отговори, както и ситуациите, в които ги използваме.

Същност, употреба и особености на there is/there are

Същност

Преди да започнем със същинската част на тази половина от урока е добре да направим едно ясно разграничение. То засяга конкретния смисъл и значение на изразите there is/there are. Те буквално се превеждат като “там има” или просто “има”.

Споменавайки последното, вероятно веднага изниква асоциация с глагола have.

Именно тук трябва да наблегнем на “безличния” характер на изразите there is/ there are. С тях не споменаваме някакво притежание, а по-скоро назоваваме съществуването или присъствието на нещо или някой някъде.

В този ред на мисли, нека погледнем към следния паралел:

I have a box of sweets.
/Имам кутия с бонбони./
There is a box of sweets.
/Има кутия с бонбони./
I have 3 boxes of sweets.
/Имам 3 кутии с бонбони./
There are 3 boxes of sweets.
/Има 3 кутии с бонбони./

Смислово става ясно, че в примерите от първата колона аз имам кутии с бонбони и вероятно мога да си ги изям. Докато във примерите от дясно се има предвид, че някъде просто “има” такива кутии с бонбони, които може и да не стигнат до мен. (нещастно човече :( )

Употреба

Казано накратко използваме there is/are в случаите, когато искаме да дадем информация за:

 • конкретно нещо/неща, които ги има някъде
There is a car in our garage.
/Има една кола в нашия гараж./
There are three cars is our garage.
/Има три коли в нашия гараж./
There is a cat in the backyard.
/Има една котка в задния двор./
There are two cats in the backyard.
/Има две котки в задния двор./
There is a man in the corner.
/Има един мъж в ъгъла./
There are some men in the corner.
/Има няколко мъже в ъгъла./
 • конкретната позиция на дадени неща
There is a glass of water on the table.
/Има чаша с вода на масата./
There are four glasses of water on the table.
/Има четири чаши с вода на масата./
There is a lipstick in my purse.
/Има едно червило в чантата ми./
There are a lot of lipsticks in my purse.
/Има доста червила в чантата ми./
There is a plate in the cupboard.
/Има една чиния в шкафа./
There are many plates in the cupboard.
/Има много чинии в шкафа./

Както добре си личи от примерите, това което можем да заключим на първо място е, че използваме there is в комбинация с:

1. Броими съществителни имена в единствено число.

There is a book on the desk.
/Има една книга на бюрото./

There is one white coat on the hanger.
/Има едно бяло сако на закачалката./

2. Неброими съществителни имена

There is a lot of sugar in my coffee.
/Има много захар в кафето ми./

There is some water in the kettle.
/Има вода в каната./

There is a little oil in the frying pan.
/Има малко олио в тигана./

Особености на there is

 • There is може да се употреби и в съкратена форма
There’s a new monkey in the zoo.
/Има нова маймуна в зоопарка./

Тази форма се употребява най-често при говорене или неформална писмена реч. Изговаря се сравнително бързо и понякога може да се сбърка с местоимението theirs (техен). Затова е важно да следим контекста на изреченията, в които се употребяват.

 • Независимо, че изброяваме повече от едно допълнения, ако всички са броими, в единствено число, то тогава запазваме употребата на there is.
There is a pen, an umbrella and a bag on the table.
(Има химикал, чадър и чанта на масата.)

There are a pen, an umbrella and a bag on the table.
 • В случай, че изброяваме няколко допълнения, щом първото е броимо, в единствено число, то отново е пряко свързано с there is.
There is an umbrella, two mobile phones and some money in my bag.

There are an umbrella, two mobile phones and some money in my bag.

Особености на there are

Следва да изясним детайлите при употребата на there are. Както вече може би сте забелязали от примерите до сега, използваме there are основно с броими съществителни имена в множествено число:

There are really interesting movies on TV this weekend.
/Има доста интересни филми по телевизията този уикенд./

There are some delicious desserts in the fridge.
/Има вкусни десерти в хладилника./

Други особености, които можем да добавим за there are:

 • Използваме there are, за да назовем или изброим неща, които са в множествено число. Тук отново се съобразяваме с множественото число на първото съществително име в изречението.
There are two carrots, some peas, an onion and an eggplant in the meal.
/Има два моркова, малко грах, един лук и патладжан в ястието./

There is two carrots, some peas, an onion and an eggplant in the meal.
 • There are няма кратка форма и не може да се съкращава.

Форми на there is/ there are

За да разберем по-добре същността на изразите there is и there are е добре да видим как те застават в дадено изречение. В тази връзка нека разгледаме и техните отрицателни и въпросителни форми.

Отрицателна форма

За да съставим отрицателни изречения и да кажем, че няма нещо/неща добавяме отрицателната частица not към is и are или иначе казано използваме.

There is not (there isn’t)

There isn’t any juice in his glass.
/Няма никакъв сок в чашата му./

There isn’t a lion in the cage.
/Няма лъв в клетката./

Тhere are not (there aren’t)

There aren’t any students in the classroom.
/Няма никакви ученици в класната стая./

There aren’t many people in the library today.
/Няма много хора в библиотеката днес./

Като допълнение в отрицателните изречения, за да индикираме липсващо (никакво) количество (zero quantity) използваме any (при неброими и броими в множествено число), а за да кажем, че нещо е малко или не много – not much (за неброими), not many (за броими в множествено число).

There aren’t any T-shirts in my wardrobe.
/Няма никакви тениски в гардероба ми./

*тениски (t-shirts) – броимо съществително в мн.число)

There isn't any milk in the bottle.
/Няма никакво мляко в бутилката./
*мляко (milk) - неброимо съществително

There isn't much positive news on the TV these days.
/Няма много позитивни новини по телевизията тези дни./
*новини (news) - неброимо съществително

There aren't many birds in the park.
/Няма много птици в парка./ 
*птици (birds) - броимо съществително в мн. число.

Въпросителна форма

За да зададем въпрос, включващ фразите there is/there are това, което е необходимо да направим е да изместим is и are пред there. Нагледно въпросите изглеждат по този начин:

Is there?

Is there a nice song in that playlist?
/Има ли хубава песен в този списък?/

Is there an orange on the table?
/Има ли портокал на масата?/

Is there any bread in the basket?
/Има ли някакъв хляб в кошницата?/

Are there?

Are there any new toys in the shop?
/Има ли някакви нови играчки в магазина?/

Are there any unread messages from today?
/Има ли някакви непрочетени съобщения от днес?/

Когато искаме да дадем кратък отговор използваме:

Yes, there is/Yes there are, ако отговорът е положителен и No, there isn’t/ No, there aren’t, ако отговорът е отрицателен. Не е необходимо да повтаряме цялото изречение.

Is there a fly in the kitchen?
Yes, there is.

Yes, there is a fly in the kitchen. 
Short answers
Кратки отговори
Is there..?
/Има ли..?/
Yes, there is.
/Да, има./
No, there isn’t.
/Не, няма./
Are there..?
/Има ли..?/
Yes, there are.
/Да, има./
No, there aren’t.
/Не, няма./

Вече видяхме, че до голяма степен разликите в употребата на there is/there are се базират на това дали дадено съществително име е броимо или неброимо.

Важно е да можем да разграничаваме броимите от неброимите съществителни имена, тъй като това е свързано с употребата и на други категории думи, които допълнително поясняват самите съществителни.

Припомням особеност, която вече споменахме:

В изречения с участието на There is/There are използваме а/an и many (много) само с броими съществителни (countables), а much с неброими такива (uncountables).

Необходимо е обаче да споменем, че не всички съществителни имена, които са броими/неброими в английския език са такива и в българския. Такъв пример е съществителното “bread”, в превод “хляб”. На български то е броимо, но на английски не е.

How much? How many? – въпроси и отговори

Веднъж щом сме установили наличност от дадено нещо бихме могли да попитаме колко точно е неговото количество. Най-често използваме much и many в отрицателни и въпросителни изречения.

How much?

За да зададем въпрос относно количеството на неброимо съществително име (uncountable noun) задаваме въпрос със следната структура:

How much + uncountable noun +….?

How much time do we have?
/Колко време имаме?/

How much sugar do you want in your coffee?
/Колко захар искаш в кафето?/

How much luggage did you bring with yourself?
/Колко багаж донесе със себе си?/

Също така можем да изпозлваме същата структура, за да задаваме въпроси свързани с цената на даден продукт/услуга.

How much is that painting?
/Колко струва тази картина?/

How much does it cost to travel to Dubai?
/Колко струва да пътуваш до Дубай?/

How much did your new coat cost?
/Колко струваше новото ти палто?/

How many?

Ако искаме да попитаме за количеството на дадено броимо съществително (countable) задаваме въпроса “How many?”, придружен от формата за множествено число на броимото съществително:

How many + countable noun (in plural) +…?

How many children are there in your group?
/Колко деца има в твоята група?/

How many grams are in one kilogram?
/Колко грама има в един килограм?/

How many offices does your company have in the country?
/Колко офиса в страната има твоята фирма?/

Пропускане на съществителното име

Има случаи, предимно при разговорната реч, в които можем да пропуснем съществителното име при този вид въпроси. Това се случва, когато е очевидно какво точно имаме предвид. Например:

I would like to buy some sugar.
/Искам да купя захар./

How much (sugar) would you like?
/Колко (захар) искате?/
I need some sheets of paper.
/Трябват ми няколко листа хартия./

How many do you need?
/Колко ти трябват?/
I need some money.
/Трябват ми пари./

How much do you need?
/Колко ти трябват?/

How much / How many – отговори

Можем да отговорим и по друг начин na въпросите, съдържащи how much and how many:

How much meat do we need?
/Колко месо ни трябва?/

A lot of. / Not much. / A little.
/Много. Не много. Малко./
How many students are there in your class?
/Колко ученици има в твоя клас?/

Too many / A few.
/Прекалено много./ Няколко./

Countable 

(броими)

Uncountable

(неброими)

How many sweets are there?
/Колко бонбона има?/
How much milk is there?
/Колко мляко има?/
There are too many sweets.
/Има прекалено много бонбони./
There is too much milk.
/Има прекалено много мляко./
There are a lot of sweets.
/Има много бонбони./
There is a lot of milk.
/Има много мляко./
There are some/a few sweets.
/Има няколко бонбона./
There is some/a little milk.
/Има малко мляко./
There are (very) few sweets.
/Има много малко бонбони./
There aren’t many sweets.
(Няма много бонбони.)
There is (very) little milk.
/Има много малко мляко./
There isn’t much milk.
/Няма много мляко./
Are there any sweets?
/Има ли някакви бонбони?/
There aren’t any sweets.
/Няма никакви бонбони./
There are no sweets.
/Няма никакви бонбони./
Is there any milk?
/Има ли някакво мляко?/
There isn’t any milk.
/Няма никакво мляко./
There is no milk.
/Няма никакво мляко./

По този начин не определяме точни брой/количество, а за целта използваме т.нар неопределителни местоимения. За тях може да прочетете повече в този урок.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Симона Георгиева Симона Георгиева в LinkedIn
Симона Георгиева, 4 урока

Симона е преподавател по английски език в частен образователен център. Участва в различни проекти в сферата на образованието и преводите. Води редица специализирани корпоративни курсове по бизнес и разговорен английски език. Подпомага подготовката за изпити за международно признати сертификати като CAE, IELTS, TOEFL и др.

Завършва профилирана гимназия с усилено изучаване на английски и немски език. Придобива бакалавърската си степен в специалност Международни икономически отношения. Страстта й към езиците я подтиква да продължи с усъвършенстването в областта на английския език и скоро след това тя придобива магистърска степен - Английска филология.

През последната година от обучението си тя участва в програмата за културен обмен “Erasmus+” в Гент, Белгия. В този период тя обогатява знанията си и се запознава с успешни практики и иновации в областта на образованието, реализирани в Западна Европа.
Отдадена на работата си, тя смята, че преподаването е талант, който следва да бъде непрестанно развиван. По нейно мнение, успешен преподавател е този, който съумее да представи сложната материя като нещо лесно и достъпно.

Урокът е последно обновен на 25.06.2020 от

Още уроци от категорията: Структури в английския език

Един коментар:
 1. ХристоХристо

  Здравейте. Попаднах на този сайт когато търсех упрежнения, с които дъщеря ми в 4-ти клас да си поправи двойката по английски. Сайта е супер, информацията в тази статия конкретно е поднесена чудесно, обаче имам една забележка – много бързо е изговарянето на изразите на английски! Ама много е бързо! Не знам каква технология се използва за това , но трябва да измислите някакъв софтуерен начин да се изричат изразите на английски по-бавно, за да се чуват и разграничават отделните думи.
  Поздрави!

Добави бърз коментар: