Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Уроци по английски език

EasierEnglish.BG е проект с уроци и упражнения за английската граматика, насочени към всички начинаещи и средно-напреднали в обучението си. При нас всичко е структурирано, подредено и обяснено на роден български 🇧🇬 език.

Екип от ентусиасти инвестира свободно време в разработване на безплатни и достъпни уроци. Над 15,000 българи ежемесечно учат английски език при нас! 🚀


Последни уроци:

Представки и наставки. Suffixes and Prefixes.

Както в българския език, така и в английския, сродните думи се образуват чрез така наречените представки и наставки. В този урок по-подробно ще разгледаме кои са най-употребяваните смислови частици, които променят значението на думите; как да изберем правилната наставка/окончание; какви … прочети урока

Фразеологични глаголи. Phrasal verbs.

Фразовите глаголи имат изключително голямо приложение в ежедневната писмена и устна реч. Добре е да можем да ги използваме, тъй като те представят мислите ни по-богато. В настоящия урок ще разгледаме какви типове фразеологични глаголи съществуват; какви са техните особености … прочети урока

Там има. Какво количество? There is. There are. How much? How many?

Едно от най-честите неща, които ни се налага да споменаваме ежедневно е дали има или няма дадено нещо. И ако случайно го има, в какво количество е то. Съществуват най-различни начини за изразяване на подобен вид идеи на английски език, … прочети урока

Словоред. Word order.

Редът на думите в английския език е от огромно значение при представянето на мисли и твърдения както във всекидневнатата, така и в официалната реч. Затова е важно да сме наясно с правилата за точна подредба на думите в различните видове … прочети урока

Герундий. The Gerund

Герундият е нелична глаголна форма, която се образува от глагол, но има значение на съществително име. Като глаголна форма, герундият има време и залог. Той е част от всекидневната ни реч и затова в повечето случаи дори не знаем, че … прочети урока

Минало перфектно продължително време. Past perfect continuous tense

Минало перфектно продължително време е последното от времената в английския език. Въпреки че не се използва толкова често в сравнение с другите времена, то се употребява за описание на продължителни действия в миналото, които са се случили преди други моменти. … прочети урока

Опашати въпроси. Question tags. So do I/Neither do I.

В английския език съществуват различни начини за съгласяване с нещо или задаване на въпрос, така че разговорът да бъде продължен. В този урок ще разгледаме така наречените “опашати въпроси” (question tags) както и структурата “нали” (so do I/neither do I). … прочети урока

Предлози за движение и посока. Prepositions of movement & direction

Предлозите в английския език, както при българския, са свързващи думи, които показват връзката между различните имена (съществително, прилагателно и т.н.) и останалите думи в изречението. Най-често се поставят преди имената. Като несамостоятелна част на речта, е най-добре да се учат … прочети урока

Бъдеще перфектно продължително време. Future Perfect Continuous Tense

Бъдеще време е неизменна част от английския език. Сред уроците ни вече са бъдеще просто време, бъдеще продължително и бъдеще перфектно. За да бъдат знанията ни пълни, следва урок за бъдеще перфектно продължително време. Употреба Използваме бъдеще перфектно продължително, за … прочети урока

Множествено число. Plural in English.

Съществителните имена във всеки един език не биха имали смисъл, ако нямаха множествено число. За разлика от българския език, в английския обаче има правописни правила, които трябва да се научат наизуст. С времето това става просто навик. В този урок … прочети урока

Начини за изразяване на минали действия. Used to and Would.

В английския език има различни начини за изразяване на едно и също нещо. Въпрос на лично предпочитание е кое ще използвате. Същото е и с начините за изразяване на минали действия. Освен минало просто време, можете да използвате и определени … прочети урока

Структури за изразяване на предпочитание. Had better, Would prefer to do, I’d rather do sth than do sth else, I’d rather.

В английския език за да кажете, че предпочитате да направите нещо, отколкото нещо друго; по-добре да направите нещо или пък че бихте предпочели, се използват различни структури. За разлика от българския език, тук не би било правилно да преведете изреченията … прочети урока

Изразяване на желание. Wish structure.

В английската граматика за всеки израз има специфични правила. Чрез тях се отнасяме до настоящи, бъдещи или минали ситуации. В този урок ще разгледаме как да кажем, че нещо ни се е искало, но по една или друга причина не … прочети урока

Предлози за място. Prepositions of place.

Предлозите са важна част от речта и всички знаем, че когато говорим на български, ако изпускаме предлозите няма как да се изразим правилно – така е и в английския език. В този урок ще Ви запознаем с предлозите за място. … прочети урока

Лични Местоимения. Спомагателен глагол “съм”. Personal Pronouns. The verb “to be”.

Личните местоимения, заедно със спомагателния глагол “съм”, са първите уроци от английската граматика, с които всеки човек започва изучаването на езика. Те са началото на дългия път в това не лесно начинание. В този урок ще се запознаете именно с … прочети урока

Трето Условно Наклонение. Third Conditional.

Условните наклонения са неразделна част от английския език. Те са четири на брой и се отнасят до въображаеми или реални факти в бъдещето или в миналото. Макар употребата им да не е от най-лесните в английската граматика, с правилните примери, … прочети урока

Бъдеще Перфектно Време. Future Perfect Tense.

Бъдеще перфектно време е едно от всичките времена в английския език, без което изразяването е като незавършено или просто не звучи добре. В следващите редове ще ви обясня основната употреба и образуването, така че да разберете кога и как да … прочети урока

Възвратни местоимения. Reflexive Pronouns.

Reflexive Pronouns (Възвратни местоимения) са един от многото видове местоимения, които използваме в английския език. В този урок ще ги разгледаме обстойно, като ще дадем примери, за да си изясните в какви случаи прилагаме тяхната употреба. Форми Reflexive Pronouns (Възвратни … прочети урока

Относителни Местоимения. Relative Pronouns.

С относителните местоимения /Relative Pronouns/ се въвеждат подчинени изречения като с тях вмъкваме допълнителна информация за обекта, за който говорим. Тази кратка статия ще ви помогне да разберете как да разширите простите изречения с допълнителни подробности. Форми Има разлика, дали … прочети урока

Непряка реч. Reported Speech.

Както във всеки един език, така и в английския има пряка и непряка реч. Непряката реч спомага за по-лесното предаване на чужди думи, правенето на преразкази на текстове или просто за повтаряне на вашите собствени думи. В този урок ще … прочети урока

Сегашно перфектно продължително време. Present Perfect Continuous Tense

Въпреки дългото си име Сегашно перфектно продължително време, усвояването му въобще не е трудно. Това е време, което не се използва толкова често, но все пак трябва да се знае. Например, замислете се, кое време ще използвате, ако искате да … прочети урока

Второ условно наклонение. The Second Conditional.

Както знаете от урока за First Conditional, наклоненията представят действия, които са възможни при определени условия. Второ условно наклонение, използваме когато говорим искаме да говорим за възможни, но невероятни бъдещи събития. Употреба – Използваме Второ наклонение, когато говорим за въображаеми … прочети урока

Неопределителни местоимения. Indefinite pronouns.

Ще разделим местоименията по двойки, като по този начин е по-лесно да се разберат и да се използват правилно. Неопределителните местоимения нямат точен еквивалент на български език, защото в по-голямата част от случаите, на нас не ни се налага да … прочети урока

Образуване на Сравнителна и Превъзходна Степен. Degrees of Comparison.

Сравнителна и превъзходна степен се използва при сравнянване на качествата на два или повече обекта един с друг. Използва се честно в ежедневната реч и именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да … прочети урока

Бъдеще Продължително Време. Future Continuous Tense.

Future Continuous е често използвано време в английския език и е един много хубав начин да обогатим изразяването си, когато искаме да говорим за бъдещи действия. Употреба Това време се използва, когато се говори за действие, което ще се извършва … прочети урока

Редни числителни. Ordinal numerals

Числителните редни заемат незаменимо място във всекидневната реч. В английския език ги използваме, за да посочим позицията на нещо. Отговарят на въпроса “Кой по ред?” Образуване на редни числители С няколко изключения, редните числа се формират като към бройните числителни … прочети урока

Причастия. Participles.

Въведение Причастията ни позволяват да комбинираме изречения и по-ефикасно да описваме какво прави действащото човече. Като на пример, „The man ran. Smashed into a wall“(Човекът бяга. Блъсна се в стена.) и това ще е граматически правилно. Когато ги прочетеш обаче … прочети урока

Предлози за време. Prepositions of time

Предлозите са кратки думи, които стоят обикновено пред съществителните имена / on, at, in и др./. Много хора се чудят как да ги научат по-лесно – добър начин е да се учат наизуст и чрез изрази, например заедно с глаголите. … прочети урока

Въпросителни местоимения. Interrogative Pronouns

Този урок ще ви бъде полезен, за да научите кои са въпросителните местоимения, къде стоят в изречението и как правилно да ги използвате в речта си. С помощта на примери ще обясним нагледно употребата им, за да нямате колебание, когато … прочети урока

Показателни местоимения. Demonstrative Pronouns

Глаголът на Английски език “demonstrate” означава “демонстрира”, “показва”. Оттам идва и името на тези местоимения – Показателни местоимения. Те се използват много често в речта, но употребата им никак не е трудна. На пръсти се броят правилата за сформирането им, … прочети урока

Нулево условно наклонение. Zero Conditional

Условно наклонение – що е то? За да съществува трябва да имаме някакво условие, затова и се нарича така. В този урок ще разгледаме Zero conditional / Нулево условно наклонение. Освен него в Английския език има още – Първи, Втори … прочети урока

Бъдеще Просто Време. Future Simple Tense.

В английския език използваме Future Simple Tense, когато искаме да изразим бъдещи намерения или действия, които ще направим. Употребата на това време, както и на Past Simple Tense и Present Simple Tense е много широко приложима. В урока ще се … прочети урока

Притежателни местоимения и притежателни прилагателни. Possessive pronouns and possessive adjectives.

За изразяване на собственост/притежание в английския език използваме Possessive Adjectives /притежателни прилагателни/ и Possessive Pronouns /притежателни местоимения/. Накратко ще обясним приликите и разликите както и кога кое да използвате. Форми и образуване В таблицата по-долу виждате формите на Possessive Adjectives … прочети урока

Страдателен залог. Passive Voice.

В английския език има два залога: деятелен (Active Voice) и страдателен (Passive Voice). Те се различават по това, че при деятелния залог фокусът е върху извършителя на действието (подлога в изречението) докато при страдателния залог фокусът е върху обектa на … прочети урока

Наречия. Adverbs.

Наречията поясняват прилагателни имена, глаголи, други наречия или цяло изречение. Използват се постоянно в ежедневието, за да подсилят знaчението и да го пояснят. Именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да водите пълноценен … прочети урока

Изключения при оформянето на -ing и -ed наставки. Сегашно и Минало причастие (present/past participle)

Наставките -ing (сегашно причастие, present participle) и –ed (минало причастие, past participle) се добавят към глаголите в Английския език с цел формиране на перфектни и продължителни времена (повече за тях в Глаголни времена в английския език). При глаголи завършващи на … прочети урока

Свързващи думи и фрази. Linking words and phrases.

Свързващите думи и фрази в английския език са “ключът” към правилното изразяване, и най-вече към доброто есе. Правилното боравене с тях е признак за добро владеене на езика. В настоящия урок ще разгледаме свързващи думи и фрази, с които заместваме … прочети урока

Първо условно наклонение. The First Conditional.

Conditionals или Условни наклонения представят действия, които са възможни при определени условия. Ако извършим конкретно деяние, ще се случи конкретен резултат. В английския език съществуват 4 вида условни наклонения, в тази статия ние ще разгледаме първия тип условни наклонения. Образуване Условното … прочети урока

Минало перфектно време. Past Perfect Tense.

Използването на Минало перфектно време е неизменна част от ежедневната английска реч. Накратко основната употреба на Past Perfect Tense е за описване на минало в миналото. Знам – това звучи странно, но след няколко минути ще ви се проясни :) … прочети урока

Определителен и неопределителен член. Definite and indefinite article (a, an, the)

Определителния и неопределителния член са съществена част от граматиката на английския език. Те са неизменяеми части на речта. Употребата на a, an и the може съществено да промени значението на информацията, която искате да предоставите. Именно за това трябва да се … прочети урока

Модални глаголи. Modal verbs.

Модалните глаголи в английския език се използват непрекъснато както в ежедневната реч, така и в писмената, а най-хубавото е, че се научават лесно. Модалните глаголи нямат различни форми, както и глаголът след тях се използва в една форма – infinitive … прочети урока

Правилни и неправилни глаголи. Regular and irregular verbs.

Употребата на правилни и неправилни глаголи е съществено важна част за полагане на основите на вашите знания по английски език. За да можете свободно да конструирате изреченията си в минало просто време (Past Simple Tense) или в сегашно перфектно/минало перфектно (Present/Past … прочети урока

Сегашно перфектно време. Present Perfect Tense.

Употребата на глаголното време Present Perfect е една от най-честите в английския език, затова е важно да знаете в кои случаи можете да го използвате (също и в кои случаи не е подходящо), как да образувате формите му и съответно … прочети урока

Минало продължително време. Past Continuous Tense.

Минало продължително време (Past Continuous Tense) е едно от глаголните времена в английския език. Както се подразбира по името му (past – минало), действията, които описваме, са се извършили в миналото. Често се случва да искаме да опишем повече от … прочети урока

Сегашно продължително време. Present Continuous Tense.

Сегашно продължително време или Present Continuous Tense е глаголно време, което има широка употреба в английския език. В случай че искаме да бъдем разбрани от събеседниците си, е необходимо да го използваме правилно и, разбира се, в подходящата ситуация. Следващият урок … прочети урока

Минало просто време. Past Simple Tense.

В английския език използваме Past Simple когато искаме да разискваме нещо случило се в миналото (past – минало). В употребата на това глаголно време има доста тънкости, с които ще се запознаете в следващия урок. В него ще научите в … прочети урока

Сегашно просто време. Present Simple Tense.

Present Simple е едно от най-използваните времена в английския език, затова е важно да го разбираме и употребяваме правилно. Въпреки това, че е „Present SIMPLE” (simple – лесен, опростен) и тук има важни правила, които трябва да спазвате в случай … прочети урока