Категория:

Глаголни форми в английския език

Общо в категорията: 7 урока :)
Липсва нещо:
Да, все още има доста липсващи уроци, но с нашите партньори усилено работим по въпроса :)
Изпрати ни твоето предложение за урок, ще се постараем да го осъществим!

Фразеологични глаголи. Phrasal verbs.

Фразовите глаголи имат изключително голямо приложение в ежедневната писмена и устна реч. Добре е да можем да ги използваме, тъй като те представят мислите ни по-богато. В настоящия урок ще разгледаме какви типове фразеологични глаголи съществуват; какви са техните особености … прочети урока

Герундий. The Gerund

Герундият е нелична глаголна форма, която се образува от глагол, но има значение на съществително име. Като глаголна форма, герундият има време и залог. Той е част от всекидневната ни реч и затова в повечето случаи дори не знаем, че … прочети урока

Причастия. Participles.

Въведение Причастията ни позволяват да комбинираме изречения и по-ефикасно да описваме какво прави действащото човече. Като на пример, „The man ran. Smashed into a wall“(Човекът бяга. Блъсна се в стена.) и това ще е граматически правилно. Когато ги прочетеш обаче … прочети урока

Страдателен залог. Passive Voice.

В английския език има два залога: деятелен (Active Voice) и страдателен (Passive Voice). Те се различават по това, че при деятелния залог фокусът е върху извършителя на действието (подлога в изречението) докато при страдателния залог фокусът е върху обектa на … прочети урока

Изключения при оформянето на -ing и -ed наставки. Сегашно и Минало причастие (present/past participle)

Наставките -ing (сегашно причастие, present participle) и –ed (минало причастие, past participle) се добавят към глаголите в Английския език с цел формиране на перфектни и продължителни времена (повече за тях в Глаголни времена в английския език). При глаголи завършващи на … прочети урока

Модални глаголи. Modal verbs.

Модалните глаголи в английския език се използват непрекъснато както в ежедневната реч, така и в писмената, а най-хубавото е, че се научават лесно. Модалните глаголи нямат различни форми, както и глаголът след тях се използва в една форма – infinitive … прочети урока

Правилни и неправилни глаголи. Regular and irregular verbs.

Употребата на правилни и неправилни глаголи е съществено важна част за полагане на основите на вашите знания по английски език. За да можете свободно да конструирате изреченията си в минало просто време (Past Simple Tense) или в сегашно перфектно/минало перфектно (Present/Past … прочети урока