Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Ще разделим местоименията по двойки, като по този начин е по-лесно да се разберат и да се използват правилно.

Неопределителните местоимения нямат точен еквивалент на български език, защото в по-голямата част от случаите, на нас не ни се налага да казваме “Имам нужда от малко, но достатъчно мляко.” В английския, обаче, няма случай, в който да пропуснем да определим в какво количество (приблизително) ни трябва нещо, било то за броими или неброими съществителни. В този урок ще се опитам най-пълно да ви обясня кога и в какви изречения се употребяват неопрелителните местоимения.

Some – Any

Some се употребява в положителни, разказни изречения и се превежда като “няколко” или “малко”.

I have some books.
/Имам няколко книги./

* Книги е броимо съществително, но все пак посочваме приблизително колко. Ако кажем “I have books.”, се подразбира, че имате книги- 2, 3, 5, 10, безброй.

There is some milk in the bottle.
/Има малко мляко в бутилката./

* В този случай млякото е неброимо съществително, но отново показваме колко. Ако кажем “There is milk in the bottle.”, без да използваме “some” се подразбира, че има повече от достатъчно мляко в бутилката.

Употребяваме “some” и във въпросителни изречения, когато отправяме покана към някого.

Would you like some coffee?
 /Искаш ли малко кафе?/

Any се употребва във въпросителни и отрицателни изречения и се превежда като “никакво”, “някакво” или “малко”.

Are there any books on the table?
/Има ли някакви книги на масата?/

He hasn't got any friends.
/Той няма никакви приятели./

There isn't any milk in the fridge.
/Няма никакво мляко в хладилника./

Is there any ketchup?
/Има ли някакъв кетчуп?/

* Както “some”, така и “any” се използва с броими и неброими съществителни.

Few – A few

Превеждаме ги като “малко” или “няколко” и ги употребяваме с броими съществителни в множествено число.

Few означава “малко, но не достатъчно” и има отрицателен смисъл.

I have few friends, so I am lonely.
/Имам малко приятели и затова съм тъжен./

Joey has few sandwiches, so he is not going to share them with Phoebe.
/Джоуи има малко сандвичи и затова няма да ги подели с Фийби./

A few означава достатъчен брой и има положителен смисъл.

I have a few friends, whom I can rely on.
/Имам малко приятели (но достатъчно), на които мога да разчитам./

Joey has a few extra sandwiches, so he is going to share them with Phoebe.
/Джоуи има няколко излишни сандвича, и затова ще ги подели с Фийби./

Little – A little

И двете означават “малко”. Изразяват количество и се употребяват с неброими съществителни.

Little, както few, означава “малко, но не достатъчно” количество и има отрицателен смисъл.

There is little food in the fridge. It is nearly empty.
/Има малко храна в хладилника. Почти празен е./

* Както знаете (а може би не) “money” (пари) също е неброимо съществително в английския, за разлика от българския език.

My parents have little money in their bank account. They can't go on a vacation this summer.
/Родителите ми имат малко (не достатъчно) пари в банковата си сметка. Те не могат да отидат на почивка това лято./

A little, както a few, означава “малко, но достатъчно” и има положителен смисъл.

There is a little food in the fridge, so we can eat at home.
/Има малко храна (но достатъчна) в хладилника и затова можем да ядем вкъщи./

There is a little milk left, so I can make a dessert.
/Има останало малко мляко. Mога да направя десерт./

* Употребата на few-a few; little-a little, може да бъде малко коварна и затова, ако искате да се изказвате граматически правилно, трябва много да внимавате. Но с достатъчно упражнения, след време просто механично ще ги използвате без да се замисляте кое за какво беше.

All (of) – Most (of)

All означава “всички”, а most – “повечето”. И двете употребяваме с броими съществителни в множествено число, както и с неброими съществителни. Глаголът, който следва в изречението, е в единствено число, когато съществителното е в ед.ч., и съответно в множествено число, когато съществителното е в мн.ч. , т.е трябва да бъдат съгласувани. Според зависи от употребата им, и след двете може да се използва “of” и тогава ще се превеждат като “all of = всички от”; “most of = повечето от”.

All of the money is in the bank.
/Всичките пари са в банката./

* Забележете, че както написах малко по-нагоре, в английския език, “money” е неброимо съществително в единствено число. То е едно от изключенията, които нямат множествено число.

I have read most of the books in the list so far.
/До сега съм прочел повечето книги от списъка./

Другата употреба на most (of) и all (of) е с лични местоимения, когато са в ролята на допълнение.

Most of us are angry at the new teacher, because he is skipping the important things from the lessons.
/Повечето от нас са ядосани на новия учител, защото пропуска важните неща в уроците./

All of them are happy, because they take the opportunities on time.
/Всички те са щастливи, защото грабват възможностите навреме./

All също така може да се използва и с изрази за време – all day, all afternoon, all week, като тогава е в значение на завършен период.

I slept all afternoon.
/Спах цял следобед./

Fortunately, I didn't have to work all week.
/За щастие, не се наложи да работя цяла седмица./

Both (of) – None (of)

Both се превежда “и двамата” и след него следва глагол в мн.ч. Употребяваме го, когато говорим за две неща.

Both parents were angry.
/И двамата родители бяха ядосани./

Both, Krissy and Kalo, are members of AIESEC.
/И двамата, Криси и Кало са членове на AIESEC./

* Не е проблем, ако използвате обособена част, както в този случай, за да поясните още по-точно за кого става въпрос.

Both of the girls have been in the same class for 10 years.
/И двете момичета са в един и същи клас от 10 години./

None се превежда “никой” , “нито един” и след него глаголът е в ед.ч. в положителна форма. Употребяваме го, когато говорим за повече от две неща. Може да се използва и самостоятелно.

None of the students was prepared for the exam.
/Нито един от студентите не беше подготвен за изпита./

* Внимавайте с двойното отрицание. Не винаги нещата се превеждат буквално от български на английски език.

- How much money have you got?
/- Колко пари имаш?/
- None.
/- Никакви./

Either (of) – Neither (of)

Either се превежда “и единият и другият”. Употребяваме го, когато говорим за 2 неща, всяко едно от двата предмета или лица. Глаголът след either е в ед.ч.

Either of the restaurants was cheap.
/И единият и другият ресторант бяха евтини./

Either of the dresses didn't fit me.
/И едната, и другата рокля не ми станаха./

Neither се превежда “нито един” и глаголът след него е положителен в ед.ч. Neither прави изречението отрицателно, като никога не можем да имаме повече от едно отрицание, за разлика от българския език.

Neither of the brothers has dark hair.
/Нито един от братята няма тъмна коса./

Neither of us has ever cooked.
/Нито един от нас не е готвил някога./

* Ще бъде грешно, ако кажете “Neither of us has never cooked.”, защото тогава използвате двойно отрицание.

Следващите местоимения си нямат другарче за по-лесно научаване и затова ще ги разделим в отделни подточки.

No

Употребява се с броими и неброими съществителни имена. Използва се с положителен глагол, като прави изречението отрицателно.

There is no milk in the bottle.
/Няма мляко в бутилката./

At night, there are no people on the streets.
/През нощта няма хора по улиците./

I have no time for bullshit.
/Нямам време за глупости./

Other

Употребява се пред съществителни имена в ед.ч.

His right arm was broken, but the other one wasn't.
/Дясната му ръка беше счупена, но другата не беше./

… и със съществителни в мн.ч.

Other people can make the speech.
/Други хора могат да произнесат речта./

Other vegetables are more appropriate for your diet.
/Други зеленчуци са по-подходящи за диетата ти./

The other

Употребява се със съществителни в мн.ч. и посочва определена група хора.

The young people were dancing, but the other guests were sitting at their tables.
/Младите хора танцуваха, но другите гости седяха по масите си./

The firemen were putting down the fire while the other people were taking pictures.
/Пожарникарите гасяха пожара, докато другите хора правеха снимки./

Another

Употребява се със съществително в ед.ч.

I would like another pen.
/Бих искал друг химикал./

- Excuse me, may I have another piece of paper?
/- Извинете, може ли да ми дадете друг лист хартия?/

- I am sorry, I don't have another piece of paper.
/- Извинявайте, но нямам друг лист хартия./

Допълнение

Някои от местоименията имат и производни. За тях важат същите правила за употреба.

Some

someone = somebody (някой)
something (нещо)
somewhere (някъде)

Any

anyone = anybody (никой)
anything (нищо)
anywhere (навсякъде)

No

noone = nobody (никой)
nothing (нищо)
nowhere (никъде)

А “few” и “little” пък могат да бъдат степенувани. Съответно:

few-fewer-fewest , което се степенува по правилото за едносрични прилагателни.

Fewer and fewer people are going to cultural events these days.
/По-малко и по-малко хора ходят на културни събития в тези дни./

little-less-least е от изключенията, които образуват формите си по неопределен начин

I have less money than I had two days ago.
/Имам по-малко пари, отколкото преди два дни./

That's the least you have to worry about.
/Това е най-малкото, за което трябва да се тревожиш./

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

14 коментара:
  1. alinaenevaalinaeneva

   little i few означават малко , недостатъчно и се използват в отрицателна форма, а когато имат “а” отпред се използват с положителна форма- малко , но достатъчно….

 1. Дора ВълковаДора Вълкова

  “Глаголът след either е в единствено число”, но примерите отдолу са в множествено число. Или аз нещо неправилно чета?!

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова Автор на урока

   Здравейте,

   В примерите за “either of” и “neither of” удебелените глаголи са в единствено число, тъй като се превеждат като “и единият и другият” и съответно “нито един от двамата”. Ето и други примери: “I don’t know where to go on a vacation. Either of the destinations LOOKS wonderful.” ; “Neither of the destinations IS cheap enough.”

 2. МариоМарио

  Защо изписваме “Neither of the brothers HAS dark hair”,а не “Neither of the brothers HAVE dark hair”? Винаги ли ползваме has при изречения с “neither”?

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова Автор на урока

   Здравей, след either и neither винаги имаме глагол в единствено число. Neither означава “нито един” => глаголът трябва да бъде “has”. Не го използваме винаги, тъй като зависи и в какво време ще бъде написано изречението (пример: Neither of us went to the cinema last night. ; Neither of my teachers is constantly learning new things.)

 3. ЦветиЦвети

  Здравейте, можели да обясните разликата между all; all+of+the ; all the; all of и как се използват.

Добави бърз коментар: