Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Свързващите думи и фрази в английския език са “ключът” към правилното изразяване, и най-вече към доброто есе. Правилното боравене с тях е признак за добро владеене на езика. В настоящия урок ще разгледаме свързващи думи и фрази, с които заместваме основните съюзи – “и”, “или” и “но”.

Употреба

Казано просто, използваме свързващите думи и фрази, за да създаваме текст, в който има ясна последователност в идеите ни. Във всеки език съществуват три основни съюза, които използваме при писане на текст или при разговор – “и” (and), “или” (or) и “но” (but). И тъй като употребата само на три съюза, би предизвикала многократни повторения, заместваме със свързващи думи и фрази. Ще разгледаме свързващите думи и фрази в 3 групи.

“And” /”И”/

За съюза “and”/”и”/ можем да кажем, че има най-много заместници под формата на свърващи думи и фрази, които са обединени в следните групи:

а) изброяване

Когато текстът следва определена последователност на събития или идеи, използваме група свърващи думи, за да проследим действието. Обикновено, поставяме свързващите думи в началото на изречението.

 • First /Първо/, -> Furthermore /Нещо повече/Освен това/, -> Finally /Накрая/В крайна сметка/,

First, I studied English at school. Furthermore, I lived in London for two years. Finally, I can speak it fluently.
/Първо, учих английски в училище. Освен това, живях две години в Лондон. В крайна сметка мога да говоря свободно./
 • One /Първо/ -> A second /Второ/ -> A third /Трето/ -> и т.н.

 • First(ly) /Първо/ -> Second(ly) /Второ/ -> Third(ly) /Трето/ -> и т.н.

 • To begin/start with, /Да започнем с/ -> In the second place, /На второ място/ -> Moreover, /Още повече/ -> To conclude, /В заключение/Да обобщим/

Above all /Преди всичко/ и Last, but not least /Последно, но не на последно място/ се използват за завършване на възходяща градация на събития и идеи.

I like dancing, swimming and listening to music. Above all I like reading English literature.
/Обичам да танцувам, да плувам и да слушам музика. Преди всичко обичам да чета английска литература./

First and foremost /Първо и преди всичко/ и First and most importantly /Първо и най-важно/ се използват за започване на низходяща градация на събития или идеи.

Когато искаме да направим допълнение към нещо вече казано или да наблегнем, използваме следните свързващи думи и фрази:

Above all Преди всичко Indeed Наистина, действително
Actually Всъщност In addition В допълнение
Additionally Допълнително Moreover Още повече
Again Отново Not only … but also Не само … но също
Also Също Notably Особено
As well (as) (Така) както Obviously Очевидно
Besides Освен това Particularly Особено
Especially Особено Specifically Специално
Further Освен това Then Тогава, след това
Furthermore Нещо повече Too Също
What is more Което е по-

Когато правим сравнение с нещо вече споменато, използваме следните фрази:

Also Също In the same way По същия начин
Both … and … Както …. така и … Likewise По същия начин
Correspondingly Съответно Similarly По същия начин
Equally Еднакво Too Също

б) преход

За да започнем нова мисъл или за да направим преход между две идеи, използваме следните свързващи думи и фрази:

Now Сега
Regarding Относно
Turning to Що се отнася до / Относно
With respect/regard to Що се отнася до / Относно

As for и As to /Колкото до../ използваме, когато искаме накратко да засегнем проблем или идея.

в) обобщаване

За начало на обобщаващо изречение или параграф, използваме някоя от следните фрази:

Altogether Общо, напълно Then След това
Hence Следователно Therefore Следователно
In brief Накратко Thus По този начин
In conclusion В заключение To conclude Да заключим
In short Накратко To sum up Да обобщим
Overall Цялостно, общо To summarize Да обобщим

г) връзка с предишни изречения

And И Mainly Главно, предимно
As follows Както следва Mostly Главно, предимно
Chiefly Главно Namely Именно
For instance Например Notably Особено
For example Например Or Или
In other words С други думи Particularly Особено
In particular По-специално Such as Като
Including Включително That is Това е

д) пример

Ето няколко/определени фрази, които използваме, когато искаме да дадем пример:

For example Например
For instance Например
Such as Като
To illustrate За да илюстрираме
As an illustration Като илюстрация
To demonstrate За да демонстрираме

е) Фрази за резултат

Accordingly Съответно Now Сега
As a result Като резултат So Следователно
As a consequence Като следствие So that Така че
Because of Заради The consequence is Последствието е
Consequently Следователно The result is Резултатът е
For this/that reason Поради тази причина Then След това
Hence Следователно Therefore Следователно
In order that За да може Thus По този начин

ж) Фрази за място

Above По-горе In front На преден план
Adjacent Непосредствено In the background На заден план
At the side Отстрани In the foreground На преден план
Behind На заден план There Там
Below По-долу To the left Вляво
Elsewhere Другаде To the right Вдясно
Here Тук

з) време

After a while След малко Now Сега
Afterwards Впоследствие Once Веднъж
At last Накрая, най-после Presently Понастоящем
At that time По това време Previously По-рано
At the same time В същото време Shortly Скоро
Before Преди Simultaneously Едновременно
Currently Понастоящем Since Оттогава, откакто
Earlier По-рано Soon Скоро
Eventually В края на краищата Subsequently Впоследствие
Finally Накрая Then Тогава
Formerly По-рано Thereafter След това
In the meantime Междувременно Until Докато
In the past В миналото Until now До сега
Initially Първоначално Whenever Когато и да е
Later По-късно While Докато
Meanwhile Междувременно

“Or” /”Или”/

Свързващите думи и фрази, с които можем да заменим съюза „оr“ /“или“/, условно можем да разделим в две групи:

а) преформулиране

Когато искаме да кажем нещо по друг начин, да преформулираме вече направено твърдение, използваме някоя от следните фрази:

Better По-добре
In other words С други думи
In that case В този случай
Rather По-скоро
That is Това е
That is to say Тоест
To put it (more) simply (По-)просто казано

б) заместване

Again Отново
Alternatively Алтернативно
Another possibility would be Друга възможност би могла да бъде
Better/worse still Още по-добре/по-зле
On the other hand От друга страна
Rather По-скоро
The alternative is Алтернативата е

“But”

Фразите “заместници” на съюза “but” /”но”/, отново ще групираме условно в две групи.

а) контраст

By (way of) contrast За разлика от
Conversely Обратно, противно
In comparison В сравнение
In fact Всъщност
In reality В действителност
Instead Вместо
On the contrary Напротив
(On the one hand) … on the other hand … (От една страна) … от друга страна
Then Тогава

б) несъгласие, поставяне под съмнение

Admittedly Несъмнено In spite of Въпреки
After all В крайна сметка Naturally Естествено
All the same Все пак Nevertheless Въпреки това
Although Въпреки че No doubt Без съмнение
Although this may be true Въпреки че това може би е вярно Nonetheless Въпреки това
At the same time В същото време Notwithstanding Въпреки
Besides Освен това Only Само
Despite Въпреки Still Все пак, все още
Doubtless Несъмнено Under certain circumstances При определени обстоятелства
Even if/though Дори/макар и While Докато
Even so Дори и така Yet Още ще ст
However Обаче

Опитвайте се максимално често да вмъквате по някоя свързваща дума в писмената/разговорната реч и с времето употребата им ще ви стане навик. Разбира се, не прекалявайте и използвайте само тези свързващи думи и фрази, които харесвате и се чувствате комфортно да са част от речника ви.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Моника Георгиева Моника Георгиева в LinkedIn
Моника Георгиева, 3 урока

Моника изучава усилено английски език от 10-годишна, като в 11 клас се явява успешно на SAT – приемният изпит за университети и колежи в САЩ. Тя обаче, избира да остане в България и в момента е студент, специалност Маркетинг в Икономически университет – Варна. Моника е автор в NewTrend.bg – онлайн медия за бизнес и дигитален маркетинг.

Като част от международната студенстка организация AIESEC, от близо 2 години, участва в реализацията на проекти и обучения, а през ноември 2013 г. - на национална конференция. Гид-доброволец е във Free Varna Tour, където има възможност да се среща с туристи от цял свят и да ги запознае с историята на морската ни столица.

Моника обожава да бъде в мултикултурна среда, защото това й дава по-цялостен поглед за света. Изучаването на чужди езици се превръща в хоби за нея. Чрез EasierEnglish.BG тя иска да покаже на българите, че ученето на английски език може да бъде приятно и, че владеенето на този език е само началото към хиляди възможности. А всички знаем, че началото е най-важно.

Урокът е последно обновен на 31.10.2020 от

Още уроци от категорията: Други Уроци

15 коментара:
 1. Севим РашидоваСевим Рашидова

  Стахотен урок – кратко, точно, ясно !!
  Отдавна си търсех инфо по темата и …VOILA !!!
  Благодаря :)

 2. Emil LazarovEmil Lazarov

  Благодаря Ви, че все още има такива сайтове и хора които да бъдат полезни на хората.

 3. goshetojgoshetoj

  Искам да попитам, дали в сайта има урок за минало перфектно продъжително време? Доста се рових, но така и не открих.

 4. БожиловаБожилова

  Благодаря ,за тези уроци,много подредени и много достъпни за начинаещи.

 5. ВасиленаВасилена

  Много се радвам, най-после намерих на едно място това, което търсех! Благодаря

 6. В. МариноваВ. Маринова

  Изключително полезна и систематизирана информация!!! Огромно благодаря!

Добави бърз коментар: