Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Reflexive Pronouns (Възвратни местоимения) са един от многото видове местоимения, които използваме в английския език. В този урок ще ги разгледаме обстойно, като ще дадем примери, за да си изясните в какви случаи прилагаме тяхната употреба.

Форми

Reflexive Pronouns (Възвратни местоимения) се образуват като използваме формите на притежателните местоимения (с леки преобразувания) и прибавим self (ед. ч.) и selves (мн. ч.). Местоименията се пишат слято – myself, yourself, themselves, и т.н.

Единствено число Множествено число
1л. my + self our + selves
2л. your + self your + selves
3л. him (не his) + self
her + self
it (не its) + self
them (не their) + selves

Употреба

1. Reflexive Pronouns могат да изпълняват ролята на допълнение и показват, че самото действие се връща към лицето, което го извършва.

Jana looked at herself in the mirror.
Жана се погледна в огледалото.
Denis poured himself a glass of orange juice.
Денис си наля чаша портокалов сок.

2. Глаголи като wash, laugh, dress, bathe и др. се употребяват без възвратно местоимение, макар че ги превеждаме с възвратен глагол на български. Помнете, че не винаги нещата имат буквален превод и еквивалент в двата езика, тъй като граматиките са различни.

Galin dressed quickly and went out for a walk.
Галин се облече бързо и излезе на разходка. 

I laughed at the funny joke.
Засмях се на забавната шега. 

My sister washed her face and went to have breakfast.
Сестра ми си изми лицето и отиде да закусва.

 

3. Reflexive Pronouns могат да наблягат върху подлога, подсилвайки го. В този случай се превеждат на български като: лично (аз, ти, той…..), самият, сам. Мястото им може да е след подлога или в края на изречението.

The alien itself closed the door.
The alien closed the door itself.
Извънземното лично затвори вратата.

4. Ако възвратното местоимение пояснява друго същ. име, различно от подлога на изречението, то се поставя веднага след същ. име, към което се отнася.

I spoke to the President himself.
Аз говорих със самия президент.

Конструкцията By + Reflexive Pronoun

Reflexive Pronouns могат да се използват с предлога by. Тази конструкция се превежда на български като сам, без чужда помощ.

Аt the moment Jana is writing the essay by herself.
В момента Жана си пише есето без чужда помощ.
My parents live by themselves in a big house.
Родителите ми живеят сами в голяма къща.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

5 коментара:
  1. Огняна ПетроваОгняна Петрова

    Искам сама да изкажа, своите поздравления и адмирации за чудесния сайт, който сте направили. Освен с прекрасно разработено и полезно съдържание, сайтът има, и страхотна визия. Благодарности към целия екип. Желая Ви много бъдещи успехи, бяхте ми много полезни. :)

  2. ЮлияЮлия

    Много ми помага , но не мога толкова добре да чуя.Иначе пише всичко което ми трябва.Благодаря много.

  3. Надя СтояноваНадя Стоянова

    Въпроса ми е “със чужда помощ” как ще се преведе на английски?

Добави бърз коментар: