Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Глаголът на Английски език “demonstrate” означава “демонстрира”, “показва”. Оттам идва и името на тези местоимения – Показателни местоимения. Те се използват много често в речта, но употребата им никак не е трудна. На пръсти се броят правилата за сформирането им, затова погледнете набързо тази статия и се впуснете в приказки!

Употреба

Demonstrative pronouns / Показателните местоимения демонстрират нещо или неща.

Например :

This is Rossy’s book.
/Това е книгата на Роси./
-What are these things?
-These are Bobby’s new toys.
/ -Какви са тези неща?
-Това са новите играчки на Боби./

По-често използваме показателните местоимения, за предмети, но понякога ги ползваме и за хора, когато човекът е идентифициран. Тогава ги превеждаме и като “този/тази”, “онзи/онази” и съответно за множествено число “тези” и “онези”.

This is John. He is an accountant.
/Това е Джон. Той е счетоводител./
That woman over there is Rossy.
/Онази жена ето там е Роси./

Видове показателните местоимения

Demonstrative pronouns / Показателните местоимения в Английския език се делят на два вида – за близки разстояния и за далечни разстояния, като имат форма за единствено и множествено число.

“This” означава “това” и се използва за близко разстояние и за единствено число. Формата му за множествено число е “these” – “тези”

“That” означава “онова” и се използва за далечно разстояние и за единствено число. Формата му за множествено число е “those” – “онези”

Ето и няколко примера:

This is my son Bobby.
/Това е моят син Боби. /

Обикновено тази форма я използваме, когато искаме да представим някого.

That is our house over there.
/Онова там е нашата къща./
These are Lilly’s new clothes.
/Това са новите дрехи на Лили./
Those are my favourite glasses.
/Онези са любимите ми очила. /

Форми на показателните местоимения

Положителната форма на Demonstrative pronouns / Показателните местоимения се образува като след показателното местоимения се сложи “is” (e) за единствено число или “are” ( са ) за множествено число.

This is …
Това е ….
These are …
Тези са…
That is …
Онова е … 
Those are…
Онези са …

Отрицателната форма се образува, когато просто прибавим отрицателната частица “not” след “is” или “are”

This is not …
Това не е …
These are not …
Това не са …
That is not …
Онова не е …
Those are not …
Онези не са …

За да сформираме въпросителната им форма, разменяме местата на спомагателния глагол и местоименито, а именно:

Is this…?
Това ли е…?
Are these…?
Това ли са…?
Is that…?
Онова ли е…?
Are those…?
Онези ли са …?

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

4 коментара:
  1. murielmuriel

    Уроците са чудесни, но е добре да се спазват и правилата на българската граматика. “Английски” на български се пише с малка буква. Да знаем чужди езици е прекрасно, но трябва да знаем и родния си език. Поздрави! :)

    1. АсенАсен

      Много Ви благодаря за ясните обяснения. Уроците са много полезни за начинещ като мен. Още веднаж много благодаря!

Добави бърз коментар: