Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Предлозите в английския език, както при българския, са свързващи думи, които показват връзката между различните имена (съществително, прилагателно и т.н.) и останалите думи в изречението. Най-често се поставят преди имената. Като несамостоятелна част на речта, е най-добре да се учат в съчетание с определени думи и изрази в зависимост дали са за място, време или движение. В този урок ще разгледаме разликите между предлозите за движение и направление и ще дадем примери, за да може да се научат лесно.

Предлози за движение

Едни от най-често използваните предлози в английския език, са тези, които означават движение. Най-често употребяваните предлози за движение са:

To

To се употребява, когато искаме да изразим движение към определена посока, цел, човек и др. Най-често използваме go/come/travel to (отивам/идвам/ пътувам до определено място или събитие).

Let’s go to America this summer.
/Нека да отидем до Америка това лято./

I am flying to London tomorrow.
/Ще летя до Лондон утре./

I am going to the shop. Do you want something?
/Отивам до магазина. Искаш ли нещо?/

When do you plan to come to Bulgaria?
/Кога планираш да дойдеш в България?/

I woke up early this morning, so I have decided to walk to work.
/Събудих се рано тази сутрин и затова реших да вървя до работа./

John will go to a party tonight.
/Джон ще ходи на парти тази вечер./

I will return to England as soon as I can.
/Ще се върна в Англия, колкото мога по скоро./

I usually go to the gym around ten.
/Обикновено отивам до фитнеса към 10./

I often drive to work.
/Често ходя до работа с кола./

To също така се използва и за да изрази посока или направление, особено ако сме обърнати към тях.

To the left/ To the right – На ляво/ На дясно

There is the house to your left.
/Ето я къщата в твое ляво(от ляво)./

Please, turn to the right.
/Моля, обърнете се на дясно./

Elizabeth stood with her back to the window.
/Елизабет стоеше обърната с гръб към прозореца./

Towards/ Away (from)

Towards изразява движение по посока на/ в направление на определено място или цел, но не е сигурно пристигането ни там.

John walked towards the green building in the city center.
/Джон тръгна по посока на зелената сграда в центъра на града./

When I gеt home from work my dog is running happily towards me.
/Когато се прибирам вкъщи от работа, кучето ми тича щастливо към мен./

She pointed towards the door.
/Тя посочи към вратата./

Away (from) е противоположното на towards. Означава “от, далеч от”.

She was running away from the dog.
/Тя бягаше от кучето./

Into/ Out of

Into изразява движение навътре, в определено затворено място, към вътрешността.

Out of обозначава обратното – движение на излизане/ навън.

He went into the building.
/Той влезе вътре в сградата./

He just went out of the building.
/Той излезе от сградата току що./
Elizabeth entered into the room.
/Елизабет влезе в стаята./

Elizabeth went out of the room.
/Елизабет излезе от стаята./
She reached into her bag and found her phone.
/Тя бръкна в чантата си и намери телефона си./

He put the book into his bag.
/Той сложи книгата в чантата си./

He prefered to keep his hands out of the pockets.
/Той предпочиташе да държи ръцете си вън от джобовете./

Onto/ Off

Onto представлява съчетание на on+to, и се използва за движение спрямо някаква повърхност.

Off се използва се при сваляне/вземане от някаква повърхност (противоположното).

The cat jumped оnto the sofa.
/Котката скочи на дивана./

She took the picture off the wall.
/Тя свали картината от стената./
He stepped onto the platform.
/Той стъпи на платформата./

He went off the platform.
/Той слезе от платформата./

Through

Through изразява движение през нещо. Най-често се използва, когато движението е през (по продължението на) цялото място (от единия край до другия).

We were driving through a tunnel.
/Ние карахме през тунел./ 

John couldn’t get the new table through the door.
/Джон не можеше да вкара новата маса през вратата./

The river flows through the city center.
/Реката тече през центъра на града./

Across

Across се използва при движение през нещо, като за разлика от through, тук най често движението изразява преминаване от едната страна към другата. Може да се преведе освен като през, така и като над.

To go to the village you have to walk across the bridge.
/За да стигнете до селото трябва да минете през моста./
It is the first time I have flown across the Atlantic.
/Това е първият път, в който летя през Атлантическия океан./
The airplane flew across the lake.
/Самолетът прелетя над езерото./
Elizabeth drew a line across the paper.
/Елизабет нарисува линия през листа (от единия край до другия)./

В някои случаи through и across могат да бъдат взаимно заменяеми:

The family walked across the park = The family walked through the park.
/Семейството се разходи през парка./

From

John went out from the bank.
/Джон излезе от банката./

I bought this bag from a shop in the city center.
/Купих чантата от магазин в центъра./

Предлози за направление (посока)

Предлозите за направление най-често отговарят на въпросите, свързани с обяснение на направление или посока – “Накъде? В коя посока?”

Up/ Down

Going up the stairs.
/Качвам се нагоре по стълбите./

Going down the stairs.
/Слизам надолу по стълбите./
The prices have gone up in the past one year.
/Цените са се повишили през изминалата една година./

The number of children per family has gone down.
/Броят на децата за едно семейство е спаднал./

Over/ Under – над/ под

The ball went over the table.
/Топката мина над масата./

The ball went under the sofa.
/Топката отиде под дивана./

Back to

Back to изразява връщане на място, на което вече си бил.

She went back to Spain.
/Тя отиде обратно в Испания. (Връща се за втори път или живее там)./

Along/ Around – В продължение на/ Около

She was walking along the road.
/Тя вървеше по продължение (в права линия) на пътя./
John walked around the lake.
/Джон се разходи около езерото./

Past/By – Покрай

The car went by the house.
/Колата мина покрай къщата./

Изключение

При движение към вкъщи не използваме предлог (go home, come home, get home)

I’m tired. Let’s go home.
/Уморена съм. Нека да си ходим вкъщи./
What time did you get home last night?
/По кое време се прибра снощи?/

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

11 коментара:
  1. ВалентинВалентин

    Здравейте уроците са много полезни, много ви Благодаря, очаквам с нетърпение новите уроци!

  2. ГеоргиГеорги

    и аз мисля че озвучането трябва да е по бавно за да “втълпи “както се казва по един бавен начин ,все пак то ва е чужд език и се разчита и на фонетиката.

Добави бърз коментар: