Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Предлозите са важна част от речта и всички знаем, че когато говорим на български, ако изпускаме предлозите няма как да се изразим правилно – така е и в английския език. В този урок ще Ви запознаем с предлозите за място. Те описват позицията на човек или предмет спрямо друго нещо.

Основно правило за употреба

Има едно много просто правило за използването на предлозите в английския език и за разлика от другите правила, то няма изключения. Използваме предлозите пред – съществителни имена или местоимения, както и герундий форма /Gerund form/, но никога не са следвани от глагол. Много от Вас ще си помислят “Как така не може да има глагол след него, когато след предлога “to” използваме глагол?!” Да, но в ситуациите, когато след “to” използваме глагол, той е част от инфинитива, например :

I want to go now.
/Аз искам да тръгвам сега./

Предлозите за място най-лесно може да си представите с “всичко около масата”.

Видове предлози

– On – “на” за повърхност

on the table / на масата

The vase is on the table.
/Вазата е на масата./

– Under – “под”

under the table / под масата

Bobby is playing under the table.
/Боби играе под масата./

– Above – “над”, но на разстояние

above the house / над къщата

The birds are flying above the house.
/Птиците летят над къщата./

– Over – “над” за повърхност, точно над нещо

over the fence / над оградата

The cat jumped over the fence.
/Котката скочи над оградата (или прескочи)./

– In front of – “пред”

in front of the house / пред къщата

There are flowers in front of the house.
/Има цветя пред къщата./

– Behind – “зад”

behind the house / зад къщата

There is a swimming pool behind the house.
/Има басейн зад къщата./

– Below – “под”, но на разстояние

below the zero / под нулата

The temperature has dropped 20 degrees below the zero for an overnight.
/Температурата падна 20 градуса под нулата за едно денонощие./

– Beside – “до”

sit beside / сядам до

John sat beside Rossy and gave her a beautiful red rose.
/Джон седна до Роси и й даде красива червена роза./

-Opposite – “срещу”

opposite the house / срещу къщата

There is a small store opposite our house.
/Има малък магазин срещу къщата ни./

Употреба на “at” и “in”

– at – използваме го като предлог за място , когато искаме да кажем за местоположението на нещо като цяло, или например за специфично място в града – на автобусната спирка / at the bus stop

Alex is waiting for the bus at the bus stop, because his bike is broken.
/Алекс чака автобуса на спирката, защото колелото му е счупено./

– in се използва ,когато сте обградени от нещо или сте “вътре” в нещо, като затворено пространство. Използваме го, когато искаме да кажем , че сме на специфично място -например в някоя стая, дори може да кажем, че го използваме за места, в които физически може да влезнем – например in the sea / в морето

Rossy dreams to travel to the Seychells and swim in the sea.
/Роси мечтае да пътува до Сейшелите и да плува в морето./

А ето и разликата с един прост пример:

The children are at school.
 /Децата са в училище./

Тук се подразбира по-широкото понятие за училище, тоест децата са на територията на училището, но

The children are in school.
/Децата са в училище./

Тук се подразбира, че децата са в класната стая, вътре – на определено място в училището

Тъй като в много случаи тези два предлога за местоположение са взаимнозаменяеми, по-лесно е да научите някои от по-често употребяваните изрази със съответните предлози:

Някои изрази

at home - вкъщи
at work - на работа
at school - в училище
at the door - на вратата
at the bus stop - на автобусната спирка
at the corner - на ъгъла
at the top of the page - най - горе на страницата

in France - във Франция
in my pocket - в джоба ми
in my wallet - в портфейла ми
in a car - в кола
in a building - в сграда
in a garden - в градина
in a box - в кутия
in the sea - в морето

Употреба на “at” и “on”

Тук е важно да отбележим, че употребите на “on” и “at” също се бъркат често, защото и двете означават “на”. Лесно можете да направите разликата като запомните, че “on” се използва за поставянето на предмет върху друг:

The book is on the table.
/Книгата е на масата./

а “at” се отнася към това, че сте някъде, но не отгоре върху въпросното място:

We are sitting at the table.
/Седим на масата./ - но не отгоре върху нея
I am at the airport.
/Аз съм на летището/ - но не съм отгоре върху него.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

3 коментара:
  1. ЮлияЮлия

    Благодаря Ви! Много лесно и разбираемо . На 57 години съм и сега ми се наложи да го уча Вашите уроци ще ми помогнат много.Благодаря!

Добави бърз коментар: