Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Както в българския език, така и в английския, сродните думи се образуват чрез така наречените представки и наставки. В този урок по-подробно ще разгледаме кои са най-употребяваните смислови частици, които променят значението на думите; как да изберем правилната наставка/окончание; какви правила съществуват при образуването на новите думи; какви смислови значения придават представките и наставките на различните съществителни, прилагателни имена и наречия; как успешно да образуваме новите думи според смисъла на изречението.

Същност

Представките и наставките са изключително полезни при образуването на нови думи или форми на вече съществуваща дума.

Представките представляват група от букви, които се поставят в началото на думата (пред корена) и значително променят значението й. Те могат:

  • да направят думата отрицателна: happyunhappy /щастлив – тъжен/
  • да зададат повторяемост: playreplay /играя; свиря – повтарям/
  • да посочат позиция: conscioussubconscious /съзнателен – подсъзнателен/

Обратно на представките, наставките (suffixes) се поставят в края на думата. Някои от тях са в състояние леко да променят или да подсилят значението на самата дума bigbigger /голям – по-голям/, но в повечето случаи наставките дават информация каква точно част на речта е съответната дума: comfortable (adjective) /удобен – прилагателно/; happily (adverb) /щастливо – наречие/.

Видове представки

Както вече споменахме, основната функция на представките e да съставят нови думи със значение, различно от този на корена на думата. Нека погледнем долния пример, за да представим ситуацията нагледно:

Думата “unhappy” се състои от представката un (която придава отрицателен смисъл) и корена happy. Следователно думата “unhappy” означава тъжен; такъв, който не е щастлив.

По-долу можем да видим списък с най-често употребяваните представки, техните значения и примери с новообразувани думи.

Представка Значение Пример
un- противоположно, срещу, не unusual, unkind, undo
(нетипичен, нелюбезен, отменям)
re- отново, обратно replay, return
(повтарям, връщам)
dis- не, обратно, противоположно disregard, disappear, dismiss
(пренебрегвам, изчезвам, отхвърлям)
il- не, без illegal, illiterate
(нелегален, неграмотен)
in- не, без intolerant, invisible
(нетолерантен, невидим)
im- не, без impossible, immediate
(невъзможен, незабавен)
ir – не, без irresponsible, irresistible
(безотговорен, неустоим)
non- не nonspecific, nonspeaking
(неспецифичен, неговорим)
pre- пред, преди predictable, preheat
(предсказуем, загрявам предварително)
pro- напред, преди prosper, proactive
(преуспявам, проактивен)
ex- бивш, предишен, липсващ exclude, exchange
(изключвам, променям)
de- надолу, обратно, срещуположно decrease, detach
(намалям, отделям)
mis- грешен, неточен, лош misunderstand, misbehave
(разбирам погрешно, държа се лошо)
under- недостатъчно, непълно; под undercooked, underestimate
(недосготвен; подценявам)

Правила при добавянето на представки

Важна особеност е, че при добавянето на представки не трябва да променяме корена на думата. Необходимо е само да добавим групата от букви пред самата дума:

un + comfortable = uncomfortable /неудобен/
mis + understand = misunderstand /разбирам погрешно/

Това правило се следва дори и при удвояване на началната съгласна буква:

cooperation /сътрудничество/
irrational /ирационален/
dissatisfying /незадоволителен/

Също така може би вече сте забелязали, че значенията на някои от представките се припокриват. Като например im, il и ir, всяка от които носи отрицателен заряд (означават не, без).

И тук вероятно ще последва въпрос: Как точно да преценим коя да използваме?

За щастие, английската граматика има отговор на този въпрос. Съществува едно просто правило, което спомага правилната употреба на този вид представки. То гласи,че щом корена на думата започва с:

-m или -p – отрицателната представка следва да бъде -im

possible - impossible
mature - immature

-l – отрицателната представка следва да бъде -il

logical - illogical
liquid - illiquid

-r – отрицателната представка следва да бъде -ir

relevant - irrelevant
regular - irregular

Това правило важи за масовия брой думи, започващи с m, p и r, но разбира се съществуват и изключения като misplace, unreal и др.

Видове наставки

Противоположно на представките, които стоят в началото, наставките поставяме в края, след корена на думата. Например:

love - lovely /любов - прекрасно/
work - working /работа - работен/
cook - cooked /готвя - сготвен/

Както виждаме от примерите, наставките не променят смисъла на думите, а образно казано променят характера им; т.е превръщат ги от една част на речта в друга. Най-често употребяваните наставки са -ed, -ing, -ly, -s.

*Наставката – ed променя формата на правилните глаголите от сегашна в минала.

clean - cleaned /чистя - изчистих/

Yesterday I cleaned my office.
/Вчера изчистих офиса си./

*Наставката -ing, добавена към глагол, дава информация, че действието се извършва в момента.

Johnny is sweeping the floor.
/Джони мете пода./

*Наставката -ly най-често се добавя към прилагателните имена с цел образуване на наречия (думи, които описват глаголи, прилагателни или други наречия). Например:

carefully /внимателно/
beautifully /красиво/
strongly /силно/
heavenly /божествено/

*Наставките -s и –es се използват за образуване на множествено число при съществителни имена.

car - cars /кола - коли/
dream - dreams /мечта - мечти/
fox - foxes /лисица - лисици/
watch - watches /часовник - часовници/

Съществуват различни видове наставки според това каква част на речта формират. Най-общо можем да ги категоризираме по следния начин:

Наставка Примери
Наставки при глаголи -ed jump + ed = jumped (скочих)
-ing play + ing = playing (играя в момента)
Наставки при съществителни имена -ness lonely + ness = loneliness (самота)
-sion divide + sion = division (деление)
-cian politic + cian = politician (политик)
-ment develop + ment = development (развитие)
-tion experiment + tion = experimentation (експериментиране)
Наставки при прилагателни имена -ful beauty + ful = beautiful (красив)
-al industry + al = industrial (индустриален)
-est high + est = highest (най-висок)
-er bright + er = brighter (по-ярък)
-able change + able = changeable (променлив)
-ary compliment + ary = complimentary (задължителен)
Наставки при наречия -ly slow + ly = slowly (бавно)
-fully hope + fully = hopefully (за щастие)

Правила при добавянето на наставки

По правило прибавянето на окончания/наставки не води до промяна на корена на голям брой от думите.

care - careful /грижа - грижовен/
show - showing /показвам - показващ/

Съществуват обаче и няколко групи, които правят изключения. Най-често това засяга удвояването на съгласни букви. Добре е да се вземат предвид следните принципи:

При повечето кратки (едносрични) думи, които завършват на единична съгласна буква (всички без a,e,i,o,u) удвояваме последната такава:

fun - funny /забава - забавен/
gum - gummy /смола - гумен/
trim - trimmed /подрязвам - скъсен/

Ако думата обаче завършва на две съгласни букви, то тогава не настъпва удвояване при добавяне на наставката.

ring - ringing /звъня - звъни в момента/
pump - pumped /помпя - напомпен/

При повечето дълги думи (с повече от една сричка), които завършват на “l” удвояваме, когато добавяме окончанието:

unravel - unravelling /обяснявам - разнищване/
cancel - cancelled /отлагам - отложен/

В случаите, когато корена на думата завършва на съгласна буква, а наставката започва също със съгласна буква, то тогава не настъпва удвояване:

develop - development/развивам - развитие/
establish - establishment /основавам - учреждение/

При повечето по-дълги (многосрични) думи, при които ударението пада на последната сричка при изговаряне и завършват на единична съгласна буква, удвояваме последната им буква при добавяне на наставката:

begin - beginner /започвам - начинаещ/
prefer - preferring /предпочитам - за предпочитане/

Ако думата завършва на единична съгласна, но ударението не пада на последната сричка, то тогава не удвояваме последната буква:

offer - offering /предложение - предлагам/
benefit - benefited /възползвам се - възползвах се/

Въпреки, че засегнахме голяма част от особеностите при създаване на нови думи посредством представки и наставки, при колебание търсете корена на думата и неговите производни в речник, тъй като немалко случаи правят изключения от правилата.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Симона Георгиева Симона Георгиева в LinkedIn
Симона Георгиева, 4 урока

Симона е преподавател по английски език в частен образователен център. Участва в различни проекти в сферата на образованието и преводите. Води редица специализирани корпоративни курсове по бизнес и разговорен английски език. Подпомага подготовката за изпити за международно признати сертификати като CAE, IELTS, TOEFL и др.

Завършва профилирана гимназия с усилено изучаване на английски и немски език. Придобива бакалавърската си степен в специалност Международни икономически отношения. Страстта й към езиците я подтиква да продължи с усъвършенстването в областта на английския език и скоро след това тя придобива магистърска степен - Английска филология.

През последната година от обучението си тя участва в програмата за културен обмен “Erasmus+” в Гент, Белгия. В този период тя обогатява знанията си и се запознава с успешни практики и иновации в областта на образованието, реализирани в Западна Европа.
Отдадена на работата си, тя смята, че преподаването е талант, който следва да бъде непрестанно развиван. По нейно мнение, успешен преподавател е този, който съумее да представи сложната материя като нещо лесно и достъпно.

Урокът е последно обновен на 31.10.2020 от

Още уроци от категорията: Предлози. Частици. Наречия.

2 коментара:

Добави бърз коментар: