Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Използването на Минало перфектно време е неизменна част от ежедневната английска реч. Накратко основната употреба на Past Perfect Tense е за описване на минало в миналото. Знам – това звучи странно, но след няколко минути ще ви се проясни :)

Основна употреба

Използва се за описване на действия, случили се преди друго минало действие.

Това ни се налага, когато говорим за конкретна поредица от минали събития. За да преценим къде го да използваме, трябва да помислим кое действие се е случило първо.

When we arrived, the class had started.
Когато пристигнахме, часът беше започнал.

Подчертаваме, че часът е започнал преди да пристигнем.

We carefully studied the information that the teacher had approved.
Изучихме внимателно информацията, която учителят одобри.

Първо е било одобрението и след това сме почнали да учим.

I had finished my homework, before Mike came home.
Написах си домашното, преди Майк да се прибере.

Домашното ми е било готово, преди Майк да се прибере.john-paints-the-walls

John painted the wall, after we had selected the color.
Джон боядиса стената, след като избрахме цвета.

Първо сме избрали цвета, а след това Джон е боядисал стената.

Забелязвате, че и в четирите примера, освен Минало перфектно време, има част от изречението, което може би не ви е познато – това е Минало просто време.

Изразяване на разочарование от минали действия

Правим го чрез I wish (искам, желая) и if only (само да, само ако):

I wish we had stayed at another hotel.
 Иска ми се да бяхме отседнали в друг хотел.
We wish we had asked for help earlier.
Иска ни се да бяхме помолили за помощ по-рано.
If only it had not rained so much.
Само да не беше валяло толкова.

Образуване

Минало перфектно време се оформя чрез had + минало причастие (past participle) на глагола. Had всъщност е миналата форма на глагола have, а минало причастие постигаме, чрез добавяне на наставка -ed към глагола, ако е правилен или използваме съответния заучен неправилен глагол.

I had played tennis. Аз бях играл тенис.
You talked about music. Ти беше говорил за музика
He walked back from school. Той беше се прибирал от училище
She travelled around the world. Тя беше пътувала по света.
It stopped the ball То беше спряло топката
We run a marathon Ние бягахме в маратон
They carried the box Те бяха носили кутията

При изписването на някой глаголи има специфики, които ги променят по малко по-различен начин. Поради относително честото им използване обаче, всеки навлизащ в езика ги научава бързо и почва да ги употребява несъзнателно и лесно. Можете да откриете тези специфики в специално създадения за това урок за правилни и неправилни глаголи.

Образуване на въпросителни и отрицателни изречения

Ако искаме да зададен въпрос, чийто отговор да бъде Да или Не

Словореда ни се променя на Had + подлог + глагола в минало причастие – тоест had е на първо място в изречението, след него да поставяме подлога и ще завършим с глагола, оформен по споменатите правила.

Had the class started? - Yes, it had.
Беше ли започнал часът? - Да, беше.
Had you finished your homework? - Yes, I had.
Беше ли довършил домашното си? - Да, бях.
Had Georgi lived in Varna, before he moved to Sofia? - No, he had not.
Живял ли е Георги във Варна, преди да се премести в София? - Не е.

В тези примери чрез контекста на разговора се разбира, за кой минал момент говорим. Ако искаме обаче да зададем въпрос за действие или събитие преди конкретен момент преди, можем да го добавим след глагола ни:

Had the class started, before we arrived? - Yes, it had.
Часът беше ли започнал преди да пристигнем? - Да, беше.
Had you finished your homework, before you played chess? - No, I had not.
Беше ли завършил домашното си, преди да играеш шах? - Не, не бях.
Had Ani lived in Sofia, before she moved to London? - Yes, she had.
Живяла ли е Ани в София, преди да се премести в Лондон? -

 Както видяхте в примерите, оформянето на отговора също не е сложно.

То става по схемата

Yes + подлог + had, а за отрицателен No + подлог + had not

Уточняващи въпроси (наречени още Six Ws /шестте дабъл-ю/)

Това са въпросите Who, What, When, Where, Why и How – съответно Кой?, Какво?, Кога?, Къде?, Защо? и Как? Без тяхната употреба е невъзможна ползването на езика, тъй като само те ни позволяват да придобием пълна представа за темите и ситуации, които обсъждаме.

Словореда се променя на What + had + подлог + глагол в минало причастие – т.е. на първо място поставяме въпросителната дума, след това идва времето на had и подлога и завършваме с глагола оформен по горните правила. Отново чрез контекста на разговора се разбира, за кой минал момент говорим

When had you arrived?
Кога пристигна?
How had you damaged the bike?
Как повреди колелото?
Where had you moved to?
Къде се премести?

Важно е да се отбележи, че при въпроса Кой (Who) въпросителната дума има смисъла и на подлог в изречението, така че го пропускаме при формирането:

Who had asked Petar for a favour?
Кой помоли Петър за услуга?
Who had screamed in the hall?
Кой извика в коридора?
Who had baked the bread?
Кой изпече хляба?

Отрицателна изречения

Oбразуването им става чрез добавяне на частицата not /не/, след had и преди глагола.

He had not started his homework, before hе learned all the new words.
Той не си беше започнал домашното, преди да научи всички нови думи.
You had not danced a lot, before you moved to Sofia.
Ти не беше танцувал много, преди да отидеш в София
We wish we had not asked for help so late.
Иска ни се, да не бяхме помолили за помощ толкова късно.

Кратка и пълна форма

Всички примери използващи лични местоимения (I, you, He и т.н.) до сега са в така наречената пълна форма – тя е подходяща за използване при официална комуникация, есета, езикови изпити и прочие.

За улеснение в ежедневието и при неформалната комуникация практикуващите използват кратка форма на глагола had – той се заменя с ‘d и се залепя за местоимението. Някой от горните примери написани така:

I’d finished homework, before you came home.
Написах си домашното, преди да се прибереш.
She’d travelled around the world.
Тя беше пътувала по света.

Кратка форма съществува и при отрицателните изречения – при тях not се заменя с n‘t и се залепя за had:

If only it hadn’t rained so much.
Само да не беше валяло толкова.
He hadn’t started his homework, before hе learned all the new words.
Той не си беше започнал домашното, преди да научи всички нови думи.

Употреба с наречия

Чрез използването на наречия, заедно с Past Perfect, можем да подобрим представата на слушащия или четящия нашия текст, какво е конкретното отношение между действията.

Например, за да подчертаем важността на миналото събитие за текущото, можем да използваме just /тъкмо/ или recently /скоро/.

I had just entered the bathroom, when the phone rang.
Тъкмо влязох в банята, когато телефона извъня.

Друго полезно наречие е alreаdy /вече/ – чрез него подчертаваме, че миналото действие е приключило.

She had already finished her homework when the storm started.
Тя вече бе завършила домашното си преди бурята да започне.

Честа е употребата на ever /някога/ и never /никога/ – влизат в употреба при споменаване на неопределен минал.

Had he ever touched snow before he moved to Sweden?
Той някога беше ли пипал сняг, преди да се премести в Швеция?
He had never touched snow until he moved to Sweden.
Той никога не беше пипал сняг, преди да се премести в Швеция.

Още няколко случая за употреба

Чрез Past Perfect можем да говорим за навици и повтарящи се събития, чрез предлозите for /от/ и since /откакто/. For използваме за упоменаване на конкретен минал период, а since за минал момент.

She said Mike had played on the computer every evening for the past 10 days.
Тя каза, че Майк е играл на компютъра всяка вечер за изминалите 10 дни.
She said Mike had played on the computer every evening since he got his present.
Тя каза, че Майк е играл на компютъра всяка вечер, откакто получи подаръка си.

В първия пример се фокусираме, върху това, че е играл през целия период, а във втория върху момента когато периода е започнал.

Често времето се използва и за преразказване на чужди думи, казани в сегашно перфектно време

Ani: I have danced all night.
She said she had danced all night.

Ани: - Танцувах цяла вечер
Ани каза, че е танцувала цяла вечер.
Ivan: I have travelled around the whole month.
Ivan said he had travelled around the whole month.

Иван: - Пътувах напред-назад целия месец.
Иван каза, че е пътувал насам-натам целия месец

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Зададени до момента въпроси към урока:

В секция образуване, единия от глаголите не е оформен с -ed - ran. Защо?
Примерът за който питаш е "We had ran a marathon", а глаголът е оформен така, защото е неправилен. Имаме урок за това какво са неправилните глаголи и как да ги научиш най-лесно - виж в секция Глаголи в английския език :) Жан
36 коментара:
 1. иваива

  “Често времето се използва и за преразказване на чужди думи, казани в сегашно просто време”НЕ Е ЛИ СЕГАШНО ПЕРФЕКТНО?

  1. Жан ЕгикянЖан Егикян Автор на урока

   Напълно оправдан коментар – минало перфектно време наистина се използва за преразказване на сегашно перфектно. Грешката е поправена и в самия урок :)

    1. KkkKkk

     Моля, поправете правописа и на някои места пунктуацията в българския текст.

     1. KkkKkk

      Имам предвид на текста в урока.

     2. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

      Здравейте, можете ли да бъдете малко по-конкретни за това, което трябва да се оправи? Можете да ни изпратите е-мейл.

  1. Жан ЕгикянЖан Егикян Автор на урока

   Образуването на Минало перфектно време става по формулата had + минало причастие (past participle) на глагола. В случая, миналото причастие на глагола run (бягам) e run, тъй като това е неправилен глагол :) Повече за правилните и неправилните глаголи може да видиш в тази статия.

  2. RadostinaRadostina

   Здравейте искам да попитам правилно ли е да се каже в този случай When we arrived the class was started .

   1. КрисиКриси

    Здравей, Ради,

    Тъй като имаш две минали събития, трябва да използваш минало перфектно време за едното от тях, защото предполагам не са се случили едновременно. Например: When we arrived, the class had already started. Ако пък кажеш: When we arrived, the class started, това ще се разбере като “Когато пристигнахме, часът започна” – точно навреме. :)

    1. MarianaMariana

     Здравейте, а бихте ли казали дали тази форма “was started” е изобщо правилна и ако да в кои случаи може да си употребява ? Благодаря

  1. Жан ЕгикянЖан Егикян Автор на урока

   Прав/а сте и корекцията Ви е нанесена в урока. Благодарим :)

 2. ИваИва

  ”Кратка форма съществува и при отрицателните изречения – при тях not се заменя с ‘t и се залепя за had:

  If only it HAD’Т ”
  -Не е ли кратката форма ”HADN’T”? Или аз се бъркам?

  1. Жан ЕгикянЖан Егикян Автор на урока

   Права си Ива – бяхме допуснали техническа грешка, която вече е отстранена :)

 3. SimonaSimona

  “Ivan: I have travelled around the whole month.
  Ivan said he had travelled around the whole month.”
  Може ли да се каже и по следния начин:
  “Ivan said he had travelled for 1 month.” ?

 4. ВероникаВероника

  По-хубаво е да има упражнения,защото така ще правим упражнения,за да можем да си видим грешките и да си ги поправим.Така се учим от грешките си и няма да ги допускаме отново.

  1. Кристиана ЯкимоваКристиана Якимова

   Здравей,

   Екипът е съставен от доброволци и всички се опитваме да отделяме колкото се може повече време. Работим по въпроса с упражненията за всички уроци. Благодарим за разбирането :)

 5. Антон Николаев ФотевАнтон Николаев Фотев

  Пълен новобранец съм но си позволявам да направя един коментар. Всъщност е съвет към другите начинаещи към мен.
  За да ми е по-лесно да разграничавам be/was в минало просто от had в минало перфектно си превеждам Had+минало причастие (past participle) на глагола с израза: вече беше….

  Така израза: “I had played tennis.” си го превеждам като: Аз ВЕЧЕ бях играл тенис. Вече съм на средна възраст и професията ми на юрист е свързана с “дискретно мислене” (еднозначност на понятията). За това ми е мъка да замествам различни глаголи от английски с един и същ глагол на български. Разликата между “беше” и “вече беше” ми е достатъчна, за да не давам “на късо”, когато разграничавам be/was в минало просто от had в минало перфектно
  Ако разграничението е правилно, ще се радвам да го одобрите и да го ползват и други хора.

 6. Антон Николаев ФотевАнтон Николаев Фотев

  How had you damaged the bike?
  Как повреди колелото?

  Как на английски да разгранича следните положения:
  Как повреди (навремето) колелото?
  Как повреди колелото (което в момента го виждам счупено)?
  Как повреди колелото (преди още да го подкараш)? – това последното би трябвало да е минало перфектно :)

  1. ДаниелДаниел

   Как повреди колелото (което в момента го виждам счупено)? – present perfect се използва за действия, които са се случили в неопределен момент от миналото и са актуални към настоящия момент.

 7. ДаниелДаниел

  Здравейте. Искам да попитам използването на past simple (Who screamed in the hall?) може ли да бъде еквивалентно на “Who had screamed in the hall?” и каква е разликата? Има ли конкретно нещо, което трябва да се съобрази, за да изберем кое е по-подходящо?

 8. Такухи Самуелян /Таки/Такухи Самуелян /Таки/

  Здравейте г-н Егикян. Най-после намерих подходящото срадство за помощ.Прекрасно поднесена лекция,подробна,леко усвоима.От 2001г започнах изучаването на англ. език,защото сина ми замина да рабити в Microsoft в Siatle=ачалото бе в Училища за Европа-напълно загубено време и пари.Някакви млади преподавателки,които сигурно можеха да говорят,но не умееха да преподаватДа бъдеш у-л трябва да имаш талант.Друг път ще ви изредя учебниците/ако ви интересува.След това в друга група с у-ци на Оксфорд-гола вода.Амбицирах се и сега имам приятелка уч-л,разбира се срещу символично заплащане и наистина усещам,че ще имам резултат.Друго е непосредствения контакт.Този образователен подем е от 05.09.2017г. Ще съчетавам уроците на живо +лекциите на вашия сайт.
  Аз никак не съм млада,на 74гсъм.Трябва да го науча този език поне на средно ниво,защото единия ми внук не знае дума български. Да сте жив и здрав -Таки

 9. Такухи Самуелян /Таки/Такухи Самуелян /Таки/

  Благодаря за подареното време и знания. Остава да съм упорита и постоянна.Език се учи като хоби!

 10. ЕленаЕлена

  Здравейте! Това изречение от Вашия урок не трябва ли да е съобщително, а не въпросително?
  He had never touched snow until he moved to Sweden?
  Той никога не беше пипал сняг, преди да се премести в Швеция?

 11. ПешоПешо

  Ако искаме да зададен въпрос, чийто отговор да бъде Да или Не, поправете думата на ЗАДАДЕМ

 12. Мирена ТодороваМирена Тодорова

  Много разбираемо написано! С формулки – така обичам и с превод на български за да се усетят разликите в смисъла и да се правят препратки с другите езици, които говорим!
  Благодаря!

Добави бърз коментар: