Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Употребата на правилни и неправилни глаголи е съществено важна част за полагане на основите на вашите знания по английски език. За да можете свободно да конструирате изреченията си в минало просто време (Past Simple Tense) или в сегашно перфектно/минало перфектно (Present/Past Perfect Tense) е задължително да научите как се образуват правилните глаголни форми и да заучите неправилните.

Същност

В английския език се употребяват правилни и неправилни глаголи. Няма формула, чрез която да може ясно да се разграничи кой глагол ще се употреби като правилен и кой като неправилен. Затова, единственият начин е неправилните глаголи да се наизустят. Хубавата част е, че въпреки това, че са над 400 на брой, в ежедневието се използват по-малко от 150 от тях. Веднъж научени, употребата им в изреченията става несъзнателна и лесна.

Образуване на правилни глаголи

За да образуваме правилните глаголи в тяхната минала форма се прилагат различни правила, най-вече в зависимост от това дали глаголът завършва на гласна или съгласна буква:

Глаголи, завършващи на гласна

Гласните букви в английския език са: „a“, „e”, „i“, „o“ и „u“. Когато глаголът завършва на гласната:

„e“, тогава прибавяме към него наставката „-d“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
compare
/сравнявам/
compared
invite
/поканвам/
invited
live
/живея/
lived

 „a“, „i“, „o“ или „u“, тогава прибавяме към него наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
ski
/карам ски/
skied
echo
/ехтя/
echoed
boo
/освирквам/
booed

Особености при глаголите, завършващи на гласна

Когато предпоследната буква на глагола е гласна, а последната буква е съгласна и ударението пада на последната сричка.

Тогава удвояваме съгласната и прибавяме към глагола наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
admit
/признавам/
admitted
refer
/отнасям/
referred
commit
/извършвам/
committed
travel
/пътувам/
travelled

Предпоследната буква на глагола е гласна, а последната буква е съгласна и ударението не пада на последната сричка.

В такъв случай не удвояваме съгласната, само прибавяме към глагола наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
visit
/посещавам/
visited
inherit
/наследявам/
inherited
enter
/влизам/
entered

Предпоследната буква на глагола е гласна, а последната буква е съгласна и думата е едносрична.

Тогава съгласната се удвоява и прибавяме към глагола наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
stop
/спирам/
stopped
hop
/подскачам/
hopped
lap
/навивам, намотавам/
lapped

Предпоследните две букви преди последната съгласна, са гласни, то тогава не трябва да се удвоява последната съгласна.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
wheel
/карам (кола)/
wheeled
peal
/разгласявам/
pealed
treat
/лекувам/
treated

 Предпоследната буква на глагола е гласна, а последната буква е „y“.

Тогава прибавяме към глагола наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
play
/играя/
played
enjoy
/забавлявам се/
enjoyed
delay
/отлагам, забавям се/
delayed

Глаголи, завършващи на съгласна

Когато глаголът, завършва на съгласна, тогава прибавяме към него наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
rain
/вали/
rained
explain
/обяснявам/
explained
add
/добавям/
added

Особености при глаголите, завършващи на гласна

Когато глаголът завършва на съгласната „c“, тогава прибавяме към него „-ked“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
panic
/паникьосвам се/
panicked
picnic
/ям на открито/
picnicked
traffic
/търгувам/
trafficked

Предпоследната буква на глагола е съгласна, а последната e „y“.

Тогава „y“ се трансформира в „i“ и прибавяме наставката „-ed“. Или по-просто казано:

”y” ->  “i” + “-ed”
PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
cry
/плача/
cried
dirty
/изцапвам се/
dirtied
ready
/приготвям/
readied

Образуване на неправилни глаголи

При неправилните глаголи не се добавя наставката „-ed“. Те се променят изцяло и както вече разбрахте, нужно е да ги наизустите. Като за начало можете да започнете с тези, които се употребяват най-често в разговорната реч.

 Списък на най-често употребяваните неправилни глаголи:

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE PRESENT/PAST PERFECT TENSE (+have/has or had)
arise
/издигам се/
arose arisen
awake
/събуждам се/
awoke/awaked awaked/awoken
be
/съм/
Was/were been
become
/ставам/
became become
begin
/започвам/
began begun
bite
/хапя, захапвам/
bit bitten
blow
/духам, вея/
blew blown
break
/чупя/
broke broken
bring
/нося, донасям/
brought brought
burst
/избухвам, експлодирам/
burst burst
buy
/купувам/
bought bought
build
/строя/
built built
can
/мога/
could could
catch
/хващам/
caught caught
choose
/избирам/
chose chosen
come
/идвам/
came come
cost
/струвам/
cost cost
dig
/копая/
dug dug
do
/правя/
did done
draw
/рисувам, тегля/
drew drawn
drink
/пия/
drank drunk
drive
/карам/
drove driven
eat
/ям/
ate eaten
fall
/падам/
fell fallen
feel
/чувствам/
felt felt
find
/намирам/
found found
fit
/прилягам,
по мярка съм (за дрехи)/
fit fit
forget
/забравям/
forgot forgotten
forgive
/прощавам/
forgave forgiven
freeze
/замръзвам/
froze frozen
get
/взимам/
got got
give
/давам/
gave given
go
/отивам/
went gone
grow
/раста/
grew grown
hang (execute)
/обесвам (екзекутирам)/
hanged hanged
hang (a picture)
/закачам (картина)/
hung hung
have
/имам/
had had
hear
/чувам, слушам/
heard heard
hide
/скривам/
hid hidden
hold
/държа/
held held
hurt
/наранявам/
hurt hurt
keep
/държа/
kept kept
know
/знам/
knew known
lay
/поставям, слагам/
laid laid
lead
/водя/
led led
learn
/уча/
learned learned
leave
/оставям, напускам/
left left
lend
/давам назаем/
lent lent
let
/оставям, позволявам/
let let
lie
/лежа/
lay lain
lose
/губя, изгубвам/
lost lost
mean
/знача, означавам/
meant meant
meet
/срещам/
met met
pay
/плащам/
paid paid
raise
/вдигам, повдигам/
raised raised
read
/чета/
read read
ride
/яздя; возя се; карам (колело)/
rode ridden
ring
/звъня/
rang rung
rise
/издигам се, повишавам се/
rose risen
run
/бягам/
ran run
say
/казвам/
said said
see
/виждам, гледам/
saw seen
sell
/продавам/
sold sold
set
/поставям, слагам/
set set
shake
/клатя, разклащам/
shook / shaked shaken
shine (give light)
/светя, блестя, (давам светлина)/
shone shone
shine (polish)
/лъскам (полирам)/
shined shined
shoot
/стрелям/
shot shot
show
/показвам/
showed shown
shrink
/свивам се, намалявам/
shrank shrunk
sing
/пея/
sang sung
sink
/потъвам/
sank sunk
sit
/сядам/
sat sat
sleep
/спя/
slept slept
speak
/говоря/
spoke spoken
spend
/прекарвям (за време), харча (за пари)/
spent spent
spin
/преда; въртя се/
spun spun
stand
/стоя прав/
stood stood
steal
/крада/
stole stolen
sting
/жиля, ожилвам/
stung stung
strike
/удрям, блъскам/
struck struck
strive
/стремя се, опитвам се/
strove striven
swear
/кълна се, заклевам се/
swore sworn
swim
/плувам/
swam swum
take
/взимам/
took taken
teach
/преподавам, обучавам/
taught taught
tear
/късам, скъсвам/
tore torn
tell
/казвам/
told told
think
/мисля/
thought thought
throw
/хвърлям/
threw thrown
tread
/стъпвам, настъпвам/
trod trodden
wake
/будя се/
woke woken
wear
/нося (за дрехи)/
wore worn
win
/печеля/
won won
write
/пиша/
wrote written

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

31 коментара:
  1. Жан ЕгикянЖан Егикян

   Напълно сте прави, бяхме допуснали грешка в урока, която вече е коригирана, имате нашите благодарности :) Интересното при глагола awake, е че всъщност той има по 2 алтернативни форми за минало просто и минало перфектно време, поради особености в етимологията на самата дума.

 1. Антоанета КирязоваАнтоанета Кирязова

  Благодаря сърдечно, за синтезираната и изчерпателна информация, поднесена от вас по леснодостъпен за усвояване начин !
  Открих ви случайно и се радвам за това !
  Поздравления за това, което сте направили !!!

 2. ГеоргиГеорги

  браво на вас да сте живи и здрави ,толко детаилно сте описали всичко. а колко пари и нерви спестява те на хора от провинцията където всичко е ограничено. нямам думи ” ,направо чудо”БЛАГОДАРЯ ВИ !!!

 3. РалицаРалица

  От таблицата за неправилните глаголи не е ли сгрешен глагола read и като звучно произнасяне и като изписване?
  Не беше ли read-red-red!

 4. РалицаРалица

  Всъщност във всички форми се изписва read, но произношението е различно, а тук в урока е едно и също!?

 5. murielmuriel

  Здравейте! :) Имам забележка към заглавията. Би било по-добре вместо “Образуване на правилни глаголи” и “Образуване на неправилни глаголи” да бъдат съответно “Образуване на минало време с правилни глаголи” и “Образуване на минало време с неправилни глаголи” или просто “Правилни глаголи” и “Неправилни глаголи”. Нали, като учим чужди езици е добре да знаем и родния си език.
  А сайтът Ви е прекрасен и много полезен! Благодаря!

 6. МимМим

  Здравейте!
  Сайтът е чудесен и много ми помага да си опресня знанията, за което огромни благодарности! Само една забележка към урока – в думата travel ударението е на първата сричка, а в минало просто време е traveled, а не travelled. Отбелязвам го, просто защото някой, който не го знае, ще остане с грешно впечатление.
  Поздрави!

  1. ГеоргиГеорги

   travelled е вярната форма в British English , докато traveled го пишат само американците!

 7. Росен НиколовРосен Николов

  Чудесно представяне. Ясно обяснено, от тук нататък само практика!

 8. BeloslavaBeloslava

  Аз те първа започнах да уча Past Simple .
  Мисля че тези уроци много ще ми помогнат.

  Благодаря!!!

 9. ГеоргиГеорги

  Бях чувал за гласни и съгласни звуци, но сега за пръв път виждам, че и буквите можели да бъдат гласни и съгласни.

 10. Сребрина КолеваСребрина Колева

  Благодаря много за прекрасния урок! Аз мисля ,че много ще ми помогне.
  И Благодсря ,че ви има!!!

 11. Цвета Цветанова Христова xxxx♥️☺️Цвета Цветанова Христова xxxx♥️☺️

  Много БЛАГОДАРЯ за урок!
  Ще ми помогне много и за домашните и за уроците, и за когато мама тест (контролно) или ме изпитват устно. Продължавайте да правите такива уроци и случайно намерих този сайт днес за домашното ми по английски език и много ми помогна. Поздрави и мноооого БЛАГОДАРЯ!!!♥️♥️

 12. Цвета Цветанова Христова xxxx♥️☺️Цвета Цветанова Христова xxxx♥️☺️

  Имам грешки, защото бързах да го напиша

Добави бърз коментар: