Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Употребата на правилни и неправилни глаголи е съществено важна част за полагане на основите на вашите знания по английски език. За да можете свободно да конструирате изреченията си в минало просто време (Past Simple Tense) или в сегашно перфектно/минало перфектно (Present/Past Perfect Tense) е задължително да научите как се образуват правилните глаголни форми и да заучите неправилните.

Същност

В английския език се употребяват правилни и неправилни глаголи. Няма формула, чрез която да може ясно да се разграничи кой глагол ще се употреби като правилен и кой като неправилен. Затова, единственият начин е неправилните глаголи да се наизустят. Хубавата част е, че въпреки това, че са над 400 на брой, в ежедневието се използват по-малко от 150 от тях. Веднъж научени, употребата им в изреченията става несъзнателна и лесна.

Образуване на правилни глаголи

За да образуваме правилните глаголи в тяхната минала форма се прилагат различни правила, най-вече в зависимост от това дали глаголът завършва на гласна или съгласна буква:

Глаголи, завършващи на гласна

Гласните букви в английския език са: „a“, „e”, „i“, „o“ и „u“. Когато глаголът завършва на гласната:

„e“, тогава прибавяме към него наставката „-d“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
compare
/сравнявам/
compared
invite
/поканвам/
invited
live
/живея/
lived

 „a“, „i“, „o“ или „u“, тогава прибавяме към него наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
ski
/карам ски/
skied
echo
/ехтя/
echoed
boo
/освирквам/
booed

Особености при глаголите, завършващи на гласна

Когато предпоследната буква на глагола е гласна, а последната буква е съгласна и ударението пада на последната сричка.

Тогава удвояваме съгласната и прибавяме към глагола наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
admit
/признавам/
admitted
refer
/отнасям/
referred
commit
/извършвам/
committed
travel
/пътувам/
travelled

Предпоследната буква на глагола е гласна, а последната буква е съгласна и ударението не пада на последната сричка.

В такъв случай не удвояваме съгласната, само прибавяме към глагола наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
visit
/посещавам/
visited
inherit
/наследявам/
inherited
enter
/влизам/
entered

Предпоследната буква на глагола е гласна, а последната буква е съгласна и думата е едносрична.

Тогава съгласната се удвоява и прибавяме към глагола наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
stop
/спирам/
stopped
hop
/подскачам/
hopped
lap
/навивам, намотавам/
lapped

Предпоследните две букви преди последната съгласна, са гласни, то тогава не трябва да се удвоява последната съгласна.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
wheel
/карам (кола)/
wheeled
peal
/разгласявам/
pealed
treat
/лекувам/
treated

 Предпоследната буква на глагола е гласна, а последната буква е „y“.

Тогава прибавяме към глагола наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
play
/играя/
played
enjoy
/забавлявам се/
enjoyed
delay
/отлагам, забавям се/
delayed

Глаголи, завършващи на съгласна

Когато глаголът, завършва на съгласна, тогава прибавяме към него наставката „-ed“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
rain
/вали/
rained
explain
/обяснявам/
explained
add
/добавям/
added

Особености при глаголите, завършващи на гласна

Когато глаголът завършва на съгласната „c“, тогава прибавяме към него „-ked“.

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
panic
/паникьосвам се/
panicked
picnic
/ям на открито/
picnicked
traffic
/търгувам/
trafficked

Предпоследната буква на глагола е съгласна, а последната e „y“.

Тогава „y“ се трансформира в „i“ и прибавяме наставката „-ed“. Или по-просто казано:

”y” ->  “i” + “-ed”
PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE
cry
/плача/
cried
dirty
/изцапвам се/
dirtied
ready
/приготвям/
readied

Образуване на неправилни глаголи

При неправилните глаголи не се добавя наставката „-ed“. Те се променят изцяло и както вече разбрахте, нужно е да ги наизустите. Като за начало можете да започнете с тези, които се употребяват най-често в разговорната реч.

 Списък на най-често употребяваните неправилни глаголи:

PRESENT SIMPLE TENSE PAST SIMPLE TENSE PRESENT/PAST PERFECT TENSE (+have/has or had)
arise
/издигам се/
arose arisen
awake
/събуждам се/
awoke/awaked awaked/awoken
be
/съм/
Was/were been
become
/ставам/
became become
begin
/започвам/
began begun
bite
/хапя, захапвам/
bit bitten
blow
/духам, вея/
blew blown
break
/чупя/
broke broken
bring
/нося, донасям/
brought brought
burst
/избухвам, експлодирам/
burst burst
buy
/купувам/
bought bought
build
/строя/
built built
can
/мога/
could could
catch
/хващам/
caught caught
choose
/избирам/
chose chosen
come
/идвам/
came come
cost
/струвам/
cost cost
dig
/копая/
dug dug
do
/правя/
did done
draw
/тегля, влача/
drew drawn
drink
/пия/
drank drunk
drive
/карам/
drove driven
eat
/ям/
ate eaten
fall
/падам/
fell fallen
feel
/чувствам/
felt felt
find
/намирам/
found found
fit
/прилягам,
по мярка съм (за дрехи)/
fit fit
forget
/забравям/
forgot forgotten
forgive
/прощавам/
forgave forgiven
freeze
/замръзвам/
froze frozen
get
/взимам/
got got
give
/давам/
gave given
go
/отивам/
went gone
grow
/раста/
grew grown
hang (execute)
/обесвам (екзекутирам)/
hanged hanged
hang (a picture)
/закачам (картина)/
hung hung
have
/имам/
had had
hear
/чувам, слушам/
heard heard
hide
/скривам/
hid hidden
hold
/държа/
held held
hurt
/наранявам/
hurt hurt
keep
/държа/
kept kept
know
/знам/
knew known
lay
/поставям, слагам/
laid laid
lead
/водя/
led led
learn
/уча/
learned learned
leave
/оставям, напускам/
left left
lend
/давам назаем/
lent lent
let
/оставям, позволявам/
let let
lie
/лъжа/
lay lain
lose
/губя, изгубвам/
lost lost
mean
/знача, означавам/
meant meant
meet
/срещам/
met met
pay
/плащам/
paid paid
raise
/вдигам, повдигам/
raised raised
read
/чета/
read read
ride
/яздя; возя се; карам (колело)/
rode ridden
ring
/звъня/
rang rung
rise
/издигам се, повишавам се/
rose risen
run
/бягам/
ran run
say
/казвам/
said said
see
/вуждам, гледам/
saw seen
sell
/продавам/
sold sold
set
/поставям, слагам/
set set
shake
/клатя, разклащам/
shook / shaked shaken
shine (give light)
/светя, блестя, (давам светлина)/
shone shone
shine (polish)
/лъскам (полирам)/
shined shined
shoot
/стрелям/
shot shot
show
/показвам/
showed shown
shrink
/свивам се, намалявам/
shrank shrunk
sing
/пея/
sang sung
sink
/потъвам/
sank sunk
sit
/сядам/
sat sat
sleep
/спя/
slept slept
speak
/говоря/
spoke spoken
spend
/прекарвям (за време), харча (за пари)/
spent spent
spin
/преда; въртя се/
spun spun
stand
/стоя прав/
stood stood
steal
/крада/
stole stolen
sting
/жиля, ожилвам/
stung stung
strike
/удрям, блъскам/
struck struck
strive
/стремя се, опитвам се/
strove striven
swear
/кълна се, заклевам се/
swore sworn
swim
/плувам/
swam swum
take
/взимам/
took taken
teach
/преподавам, обучавам/
taught taught
tear
/късам, скъсвам/
tore torn
tell
/казвам/
told told
think
/мисля/
thought thought
throw
/хвърлям/
threw thrown
tread
/стъпвам, настъпвам/
trod trodden
wake
/будя се/
woke woken
wear
/нося (за дрехи)/
wore worn
win
/печеля/
won won
write
/пиша/
wrote written

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

18 коментара:
  1. Жан ЕгикянЖан Егикян

   Напълно сте прави, бяхме допуснали грешка в урока, която вече е коригирана, имате нашите благодарности :) Интересното при глагола awake, е че всъщност той има по 2 алтернативни форми за минало просто и минало перфектно време, поради особености в етимологията на самата дума.

 1. Антоанета КирязоваАнтоанета Кирязова

  Благодаря сърдечно, за синтезираната и изчерпателна информация, поднесена от вас по леснодостъпен за усвояване начин !
  Открих ви случайно и се радвам за това !
  Поздравления за това, което сте направили !!!

 2. ГеоргиГеорги

  браво на вас да сте живи и здрави ,толко детаилно сте описали всичко. а колко пари и нерви спестява те на хора от провинцията където всичко е ограничено. нямам думи ” ,направо чудо”БЛАГОДАРЯ ВИ !!!

 3. РалицаРалица

  От таблицата за неправилните глаголи не е ли сгрешен глагола read и като звучно произнасяне и като изписване?
  Не беше ли read-red-red!

 4. РалицаРалица

  Всъщност във всички форми се изписва read, но произношението е различно, а тук в урока е едно и също!?

 5. murielmuriel

  Здравейте! :) Имам забележка към заглавията. Би било по-добре вместо “Образуване на правилни глаголи” и “Образуване на неправилни глаголи” да бъдат съответно “Образуване на минало време с правилни глаголи” и “Образуване на минало време с неправилни глаголи” или просто “Правилни глаголи” и “Неправилни глаголи”. Нали, като учим чужди езици е добре да знаем и родния си език.
  А сайтът Ви е прекрасен и много полезен! Благодаря!

 6. МимМим

  Здравейте!
  Сайтът е чудесен и много ми помага да си опресня знанията, за което огромни благодарности! Само една забележка към урока – в думата travel ударението е на първата сричка, а в минало просто време е traveled, а не travelled. Отбелязвам го, просто защото някой, който не го знае, ще остане с грешно впечатление.
  Поздрави!

 7. Росен НиколовРосен Николов

  Чудесно представяне. Ясно обяснено, от тук нататък само практика!

Добави бърз коментар: