Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Въведение

Причастията ни позволяват да комбинираме изречения и по-ефикасно да описваме какво прави действащото човече. Като на пример, „The man ran. Smashed into a wall“(Човекът бяга. Блъсна се в стена.) и това ще е граматически правилно. Когато ги прочетеш обаче нещо не върви. Няма ритъм в изказването. Използването на причастия решава този проблем. „The running man smashed into a wall.“ (Бягащия човек се блъсна в стената) В този случай, комбинираме двете изречения и имаме възможността да дефинираме по-добре действието. Също така, това ни позволява да имаме по лесни за четене изречения.

Същност

На кратко казано, причастието в английския език е глагол, който играе ролята на прилагателно. С причастието, взимаш едно действие, леко го преработваш и го използваш, за да поясниш съществителното. Като на пример „The stumbling man fell down“ причастието е думата stumbling. Тя описва действието, но също изпълнява ролята на прилагателно, за да поясни съществителното “man”. Причастията обикновено се използват със свързващи думи, за да обяснят действия. На пример, в изречението „The man is stumbling.“ Имаме спомагателния глагол is, който играе ролята на свързваща дума между действащото лице и причастието. Такива форми се наричат сложни глаголи.

Употреба и екшън

Сегашното причастие на повечето глаголи има формата

корен / основна форма +ing и се използва в следните случаи:

като част от продължителната форма на глагола

I am working
/Аз работя./
He was singing
 /Той пееше./
They have been walking.
 /Те вървяха./

след глаголи, изразяващи движение или позиция в модела: глагол + сегашно причастие

She went shopping.
 /Тя отиде да пазарува./
He lay looking up at the clouds.
 /Той лежеше, съзерцавайки облаците./

he lay looking up at the clouds
She came running towards me.
/Тя дойде тичайки към мен./

Конструкцията е изключително полезна с глагола ‘to go’, като тези често срещани случаи:

to go shopping /да отида да пазарувам/
to go walking /да отида да вървя/
to go skiing /да отида да карам ски/
to go swimming /да отида да плувам/
to go fishing /да отида да ловя риба/
to go running /да отида да бягам/
to go dancing /да отида да танцувам/

След глаголи за възприятие в модела: глагол + съществително (допълнение) + сегашно причастие

I heard someone singing.
 /Чух някого, да пее./
He saw his friend walking along the road.
 /Той видя приятеля си да върви по улицата./
I can smell something burning!
 /Мога да подуша, че нещо гори!/

ЗАБЕЛЕЖКА: Има разлика в значението, когато такива изречения съдържат нулев инфинитив вместо сегашно причастие. Инфинитивът се отнася за цялостно действие или част от действие:

I heard Joanna singing.
/Чух, че Джоана пее./

*Тя е започнала преди да я чуя и вероятно е продължила след това

I heard Joanna sing.
/Чух Джоана да пее./

Като прилагателно

It was an amazing film.
/Беше невероятен филм./
It is a bit worrying when the police stop you.
/Малко е притесняващо, когато те спре полицията./
Dark billowing clouds often precede a storm.
 /Тъмни, издигащи се на талази облаци често предвещават буря./
Racing cars can go as fast as 400 kph.
 /Състезателните коли могат да достигнат скорост от 400 км/ч./
He was trapped inside the burning house.
 /Той беше в капан в горящата къща./
Мany of his paintings depict the setting sun.
/Много от неговите картини изобразяваха залязващото слънце./

many of his paintings depict the setting sun

С глаголите spend и waste, във модела: глагол + израз за пари или време

My boss spends two hours a day traveling to work.
/Шефът ми прекарва два часа на ден, пътувайки до работа./
Do not waste time playing computer games!
/Не губи време в играене на компютърни игри!/

do not waste time playing computer games
They have spent the whole day shopping.
/Те прекараха целия ден на пазар./

С глаголите catch и find, по модела: глагол + съществително (допълнение) + сегашно причастие

С catch причастието винаги се отнася до действие, което е причина за раздразнение или гняв

If I catch you stealing my apples again, there will be trouble!
 /Ако пак те хвана да ми крадеш от ябълките, ще пострадаш!/
Do not let him catch you reading his letters.
 /Внимавай да не те хване да му четеш писмата./

Нещата не стоят по същия начин с find, при този глагол не се изразява емоция.

We found some money lying on the ground.
 /Намерихме пари на земята./
They found their mother sitting in the garden.
 /Те завариха майка си да седи в градината./

С цел да замени изречение или част от изречение

Когато две действия се случат по едно и също време и са извършени от един и същи човек или предмет, можем да използваме сегашно причастие да опишем едното от двете:

They went out into the snow. They laughed as they went. > They went laughing out into the snow.
 /Те отидоха навън в снега. Те се смяха като отидоха/ -> /Те отидоха, смеейки се в снега./
He whistled to himself. He walked down the road. > Whistling to himself, he walked down the road.
 /Той си свиреше. Той вървеше по улицата./ -> /Той си свиреше, докато вървеше по улицата./

Когато едно действие следва много скоро друго действие и двете действия са извършени от един и същ човек или предмет, можем да изразим първото действие със сегашно причастие:

He put on his coat and left the house > Putting on his coat, he left the house.
/Той си сложи палтото и излезе от къщата./ -> /Слагайки си палтото, той напусна къщата./
She dropped the gun and put her hands in the air > Dropping the gun, she put her hands in the air.
/Тя пусна оръжието и вдигна ръцете си./ -> /Пускайки оръжието, тя си вдигна ръцете./

Сегашното причастие може да се използва вместо фраза, започваща с as, since, because и обяснява причината за действието

Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 /Бидейки гладен, той отиде в кухнята и отвори хладилника./
Being poor, he didn't spend much on clothes.
 /Бидейки беден, той не харчеше много за дрехи./
Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
/Знаейки че майка му идва, той почисти апартамента./

Заключение

Причастията играят важна роля в английския език. Те ни позволяват да се изразяваме и да се оневиняваме пред шефовете по-лесно. Когато се научат, те стават незаменима част от всекидневната реч.

Упражнение

Към този урок все още няма разработено упражнение.

Споделяме безплатни уроци и пишем упражнения в свободното си време. Ние сме екип от доброволци. Опитваме поетапно да попълваме липсващите упражнения, но това става бавно. Не ни се сърди :-)

Можеш да се абонираш за новостите около нас. Пишем всеки път, когато публикуваме упражнение или нов урок.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

11 коментара:
 1. Ивайло ИвановИвайло Иванов

  Изключително просто е обяснено. До сега си мислех че този език е труден, но след всеки урок който прочета , научавам колко лесно може да бъде. БЛАГОДАРЯ

 2. IliyanaIliyana

  Моите поздравления. Вие правите живота на хората, интересуващи се от интеграция и интелвктуални надбавки, по- лесен. Тъй, като много от нас имат желание, но им липсват възможности за частни уроци. Желая ви успех, в това доброволческо дело и да има повече хора, като вас! Всичко най-прекрасно!

 3. НиколайНиколай

  Няма нищо за миналото причастие, което е също токлкова важно, ако не и повече, от сегашното :( Защо така? Моля добавете и урок за него.
  Информацията за сегашното причастие е чудесна – все пак може да се структурира още по-ясно.

 4. ИванИван

  Хубави обяснения относно правилата в английската граматика, но с българската нещата не са много добре.

Добави бърз коментар: