Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Въведение

Причастията ни позволяват да комбинираме изречения и по-ефикасно да описваме какво прави действащото човече. Като на пример, „The man ran. Smashed into a wall“(Човекът бяга. Блъсна се в стена.) и това ще е граматически правилно. Когато ги прочетеш обаче нещо не върви. Няма ритъм в изказването. Използването на причастия решава този проблем. „The running man smashed into a wall.“ (Бягащия човек се блъсна в стената) В този случай, комбинираме двете изречения и имаме възможността да дефинираме по-добре действието. Също така, това ни позволява да имаме по лесни за четене изречения.

Същност

На кратко казано, причастието в английския език е глагол, който играе ролята на прилагателно. С причастието, взимаш едно действие, леко го преработваш и го използваш, за да поясниш съществителното. Като на пример „The stumbling man fell down“ причастието е думата stumbling. Тя описва действието, но също изпълнява ролята на прилагателно, за да поясни съществителното “man”. Причастията обикновено се използват със свързващи думи, за да обяснят действия. На пример, в изречението „The man is stumbling.“ Имаме спомагателния глагол is, който играе ролята на свързваща дума между действащото лице и причастието. Такива форми се наричат сложни глаголи.

Употреба и екшън

Сегашното причастие на повечето глаголи има формата

корен / основна форма +ing и се използва в следните случаи:

като част от продължителната форма на глагола

I am working
/Аз работя./
He was singing
 /Той пееше./
They have been walking.
 /Те вървяха./

след глаголи, изразяващи движение или позиция в модела: глагол + сегашно причастие

She went shopping.
 /Тя отиде да пазарува./
He lay looking up at the clouds.
 /Той лежеше, съзерцавайки облаците./

he lay looking up at the clouds
She came running towards me.
/Тя дойде тичайки към мен./

Конструкцията е изключително полезна с глагола ‘to go’, като тези често срещани случаи:

to go shopping /да отида да пазарувам/
to go walking /да отида да вървя/
to go skiing /да отида да карам ски/
to go swimming /да отида да плувам/
to go fishing /да отида да ловя риба/
to go running /да отида да бягам/
to go dancing /да отида да танцувам/

След глаголи за възприятие в модела: глагол + съществително (допълнение) + сегашно причастие

I heard someone singing.
 /Чух някого, да пее./
He saw his friend walking along the road.
 /Той видя приятеля си да върви по улицата./
I can smell something burning!
 /Мога да подуша, че нещо гори!/

ЗАБЕЛЕЖКА: Има разлика в значението, когато такива изречения съдържат нулев инфинитив вместо сегашно причастие. Инфинитивът се отнася за цялостно действие или част от действие:

I heard Joanna singing.
/Чух, че Джоана пее./

*Тя е започнала преди да я чуя и вероятно е продължила след това

I heard Joanna sing.
/Чух Джоана да пее./

Като прилагателно

It was an amazing film.
/Беше невероятен филм./
It is a bit worrying when the police stop you.
/Малко е притесняващо, когато те спре полицията./
Dark billowing clouds often precede a storm.
 /Тъмни, издигащи се на талази облаци често предвещават буря./
Racing cars can go as fast as 400 kph.
 /Състезателните коли могат да достигнат скорост от 400 км/ч./
He was trapped inside the burning house.
 /Той беше в капан в горящата къща./
Мany of his paintings depict the setting sun.
/Много от неговите картини изобразяваха залязващото слънце./

many of his paintings depict the setting sun

С глаголите spend и waste, във модела: глагол + израз за пари или време

My boss spends two hours a day traveling to work.
/Шефът ми прекарва два часа на ден, пътувайки до работа./
Do not waste time playing computer games!
/Не губи време в играене на компютърни игри!/

do not waste time playing computer games
They have spent the whole day shopping.
/Те прекараха целия ден на пазар./

С глаголите catch и find, по модела: глагол + съществително (допълнение) + сегашно причастие

С catch причастието винаги се отнася до действие, което е причина за раздразнение или гняв

If I catch you stealing my apples again, there will be trouble!
 /Ако пак те хвана да ми крадеш от ябълките, ще пострадаш!/
Do not let him catch you reading his letters.
 /Внимавай да не те хване да му четеш писмата./

Нещата не стоят по същия начин с find, при този глагол не се изразява емоция.

We found some money lying on the ground.
 /Намерихме пари на земята./
They found their mother sitting in the garden.
 /Те завариха майка си да седи в градината./

С цел да замени изречение или част от изречение

Когато две действия се случат по едно и също време и са извършени от един и същи човек или предмет, можем да използваме сегашно причастие да опишем едното от двете:

They went out into the snow. They laughed as they went. > They went laughing out into the snow.
 /Те отидоха навън в снега. Те се смяха като отидоха/ -> /Те отидоха, смеейки се в снега./
He whistled to himself. He walked down the road. > Whistling to himself, he walked down the road.
 /Той си свиреше. Той вървеше по улицата./ -> /Той си свиреше, докато вървеше по улицата./

Когато едно действие следва много скоро друго действие и двете действия са извършени от един и същ човек или предмет, можем да изразим първото действие със сегашно причастие:

He put on his coat and left the house > Putting on his coat, he left the house.
/Той си сложи палтото и излезе от къщата./ -> /Слагайки си палтото, той напусна къщата./
She dropped the gun and put her hands in the air > Dropping the gun, she put her hands in the air.
/Тя пусна оръжието и вдигна ръцете си./ -> /Пускайки оръжието, тя си вдигна ръцете./

Сегашното причастие може да се използва вместо фраза, започваща с as, since, because и обяснява причината за действието

Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 /Бидейки гладен, той отиде в кухнята и отвори хладилника./
Being poor, he didn't spend much on clothes.
 /Бидейки беден, той не харчеше много за дрехи./
Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
/Знаейки че майка му идва, той почисти апартамента./

Заключение

Причастията играят важна роля в английския език. Те ни позволяват да се изразяваме и да се оневиняваме пред шефовете по-лесно. Когато се научат, те стават незаменима част от всекидневната реч.

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

11 коментара:
 1. Ивайло ИвановИвайло Иванов

  Изключително просто е обяснено. До сега си мислех че този език е труден, но след всеки урок който прочета , научавам колко лесно може да бъде. БЛАГОДАРЯ

 2. IliyanaIliyana

  Моите поздравления. Вие правите живота на хората, интересуващи се от интеграция и интелвктуални надбавки, по- лесен. Тъй, като много от нас имат желание, но им липсват възможности за частни уроци. Желая ви успех, в това доброволческо дело и да има повече хора, като вас! Всичко най-прекрасно!

 3. НиколайНиколай

  Няма нищо за миналото причастие, което е също токлкова важно, ако не и повече, от сегашното :( Защо така? Моля добавете и урок за него.
  Информацията за сегашното причастие е чудесна – все пак може да се структурира още по-ясно.

 4. ИванИван

  Хубави обяснения относно правилата в английската граматика, но с българската нещата не са много добре.

Добави бърз коментар: