Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Фразовите глаголи имат изключително голямо приложение в ежедневната писмена и устна реч. Добре е да можем да ги използваме, тъй като те представят мислите ни по-богато. В настоящия урок ще разгледаме какви типове фразеологични глаголи съществуват; какви са техните особености и кои са едни от най-употребяваните.

Същност

Нека първо започнем с отговор на често задавания въпрос: Какво всъщност представляват фразовите глаголи?
Това са глаголи, които променят своето основно значение щом бъдат включени в група с още една или две частици, които обикновено са предлог, наречие или комбинация от двете.

give up
/отказвам се/

take after
/приличам на/

look down on
/гледам някого с пренебрежение/

Тяхното значение може да варира според различните ситуации и именно това затруднява буквалния им превод.

Глагол Значение Пример
самостоятелна дума look гледам; наблюдавам I need to look closer.

/Трябва да погледна по-отблизо./

фразов глагол глагол + наречие look up търся; съживявам;
гледам с уважение
If you don’t know the meaning of that word, you can look up in the dictionary.

/Ако не знаеш значението на тази дума, може да погледнеш в речника./

глагол + предлог look after грижа се за, наглеждам It’s my turn to look after my little sister.

/Мой ред е да се грижа за малката ми сестра./

глагол + наречие + предлог look forward to очаквам нещо
с нетърпение
Teachers alo look forward to the summer holiday.

/Учителите също чакат лятната ваканция с нетърпение./

Както вече видяхме от примерите, всеки един фразов глагол (независимо от броя на частиците, от които е съставен) представлява самостоятелен глагол и съответно е необходимо да го разглеждаме като такъв.

Видове фразови глаголи

Английските фразеологични глаголи могат да бъдат няколко групи, в зависимост от това как изглеждат.

Intransitive phrasal verbs. Глаголи без допълнение

Образно казано този вид глаголи са си самодостатъчни. Тяхната структура изглежда по следния начин:
verb + particle (no direct object)
глагол + частица (без допълнение)

We sat down and waited.
/Ние седнахме и изчакахме./

I didn't put enough wood on the fire and it went out.
/Не сложих достатъчно дърва и огънят угасна./

Please go away.
/Моля те, махни се./

Their marriage didn't work out.
/Техният брак не успя./

Our plans fell through.
/Нашите планове се провалиха./

Подобни глаголи от същата категория:

get up - ставам; ставам от сън
come on - хайде! ела! давай!
go away - махам се
go out - излизам
stand up - ставам; надигам се
break down - счупвам се

Тransitive phrasal verbs (глаголи, които изискват пряко допълнение след себе си)

Най-често при тази категория глаголът е комбиниран с предлог. Това означава, че не можем просто да кажем нещо подобно на:

I am looking after.
/Грижа се за./

По този начин изречението звучи незавършено и сякаш му липсва нещо.

Този вид фразови глаголи имат следната структура:
verb + particle + direct object
глагол + частица +допълнение

We had to put off the meeting.
/Трябваше да отложим срещата./ (срещата е пряко допълнение)

She turned down my proposal.
/Тя отхвърли моето предложение./

The waiter took away the plates.
/Сервитьорът отнесе чиниите./

Don't throw away that document.
/Не изхвърляй този документ./

They are pulling down the old building.
/Събарят старата сграда./

Подобни глаголи от същата категория:

turn on - включвам
turn off - изключвам
try on - пробвам, меря (за дрехи)
give back - връщам
take back - връщам (нещо в магазин)
call back - връщам обаждане
pay back - връщам пари (взети назаем)
switch off - изключвам
write down - записвам
put away - слагам (дрехи в гардероба)
pick up - вдигам (нещо от земята)

Фразеологичните глаголи от този вид могат да търпят промяна в словореда си. Това зависи от местоположението на прякото допълнение . То може да стои преди или след използвания предлог.

Please take off your shoes. = Please take your shoes off.

Това налага още една класификация при този вид глаголи. А именно – делими и неделими фразови глаголи (separable and inseparable phrasal verbs).

Separable phrasal verbs (глаголи, чиито частици могат да бъдат разделяни)

Част от глаголите, които вървят в комплект с някакво допълнение (transitive verbs) могат да бъдат разделяни.

pick up clothes - вдигам дрехи от земята
tidy up my room - подреждам си стаята
write down a phone number - записвам телефонен номер

Тоест допълнението им да застане по средата:

Please, pick your clothes up.
/Моля, вдигни дрехите си от земята./

You never tidy your room up.
/Ти никога не подреждаш стаята си./

Did you write his phone number down?
/Записа ли телефонния му номер?/

Важна особеност е, че когато допълнението е местоимение (me, you, him,her, it, them), то винаги стои между глагола и чатицата.

Please, pick them up.  /Please, pick up them./
You never tidy it up.  /You never tidy up it./

Inseparable phrasal verbs (глаголи, чиито частици не могат да бъдат разделяни)

В тази група попадат онези фразови глаголи, при които поставяме всякаква допълнителна информация след тях. Тоест не можем да разделим частите им.

She came across the room.  She came the room across.
/Тя влезе в стаята./

She came across an old friend. She came an old friend across.
/Тя се натъкна на стар приятел./

Don't worry, I'll look after her.
/Не се притеснявай, аз ще се погрижа за нея./

She takes after her father.
/Тя прилича на баща си./

He never got over the breakup.
/Той никога не преодоля тяхната раздяла./

I advise you to stay away from that company.
/Съветвам те да стоиш далеч от тази компания./

Други глаголи от същата категория:

carry on (doing something) - продължавам да (върша нещо)
look for - търся
get on/off - качвам се/слизам

Последнатната категория са фразеологични глаголи, които включват три отделни частици. Наричани са още:

Фразови предложни глаголи. Phrasal – prepositional verbs

Тяхната структура изглежда по този начин:

verb + adverb + preposition
глагол + наречие + предлог

He ran out of gas.
/Свърши му горивото./

Фразеологичните глаголи от този вид са почти винаги с идиоматично значение. Тъй като завършват на предлог, логично задължително са следвани от допълнение. То на свой ред не може да сменя мястото си в изречението и не може да стои пред частиците или между тях. Тоест този вид фразови глаголи са неделими.

She doesn't get on with her sister.
/Тя не се разбира добре със сестра си./

I'm looking forward to the summer festival.
/С нетърпение очаквам летния фестивал./

How can you put up with that noise
/Как можеш да търпиш този шум?/

Често използвани фразови глаголи

Интересен факт е че около 80% от глаголите, които се използват в разговорния английски език са именно фразови глаголи. Ето и списък на най-често употребяваните и техните значения:

Фразеологичен глагол Значение
aim at
ask around
ask for
целя се към; насочвам оръжие срещу някого
разпитвам за нещо наоколо
моля за; запитвам
back up
blow up
break down
break into
break up
bring up
поддържам; подкрепям
избухвам; експлодирам
чупя; повреждам; разстройвам се
влизам с взлом; прониквам в чужда собственост
разделям се (за връзка);
отглеждам (за дете)
call back
call off
calm down
carry on
catch up
check in
check out
cheer up
come across
come up with
count on
cut down on
връщам телефонно обаждане
отменям (събитие, среща и др.)
успокоявам се
продължавам (дейност)
наваксвам; настигам
регистрирам се при пристигане в хотел
напускам хотел; проверявам нещо внимателно
развеселявам, ободрявам
попадам на нещо/някой неочаквано; натъквам се
измислям решение, план, извинение и др.
разчитам на някого/нещо
намалям употреба или количество от нещо
deal with
do over
dress up
drop in
drop out
справям се със задача, проблем или ситуация
правя нещо повторно, за да коригирам грешките си
обличам се официално за даден случай
посещавам някого без предупреждение
напускам, отпадам от училище/обучителен курс
eat out
end up
храня се навън/в ресторант
завършвам, озовавам се, оказвам се
fall apart
figure out
fill in
find out
разпадам се (на части)
откривам, разбирам, узнавам
попълвам (документ)
разбирам, откривам
get over
get along
get on
get off
get together
get up
give in
give up
grow up
преодолявам, възстановявам се (от боледуване)
харесвам, разбирам се (с някого)
качвам се (на превозно средство)
слизам (от превозно средство)
събирам се; срещам се
ставам, надигам се
предавам се
отказвам се, прекратявам навик
раста, пораствам
hand in
hand out
hang out
hang up
hold on
hurry up
предавам (задача, проект и др.)
раздавам нещо (на група от хора)
мотая се; шляя се, разхождам се (безгрижно)
приключвам телефонен разговор; затварям
чакам, изчаквам, задържам (за кратко време)
бързам, побързай
join in включвам се, ставам част (от група, дискусия, курс и др.)
keep on
keep up
keep up with
kick off
продължавам (дейност, начинание)
продължавам да върша нещо със същия темп
наваксвам; догонвам
стартирам; започвам
leave out
let down
let in
look after
look down on
look up
look for
look forward to
look out
оставям (празно), пропускам
разочаровам, провалям се
допускам, давам достъп
грижа се (за някого)
гледам някого с пренебрежение
гледам с уважение ;проверявам дума в речник
търся
очаквам нещо
с нетърпение
Внимавай! Бъди внимателен!
make up
mix up
move out
измислям си (извинение, история)
обърквам (едно нещо с друго), забърквам
местя, измествам се, изнасям се
pass out
pay back
put on
pick up
point out
put off
put up with
припадам
връщам (дължими) пари
включвам; слагам (дреха, аксесоар)
вземам (някого); вдигам
посочвам; насочвам внимание към нещо
отлагам (събитие; среща)
толерирам, търпя; примирявам се
rely on
run into
run out of
run away
разчитам на
натъквам се; срещам неочаквано
изчерпвам; нямам нужното количество (от нещо)
избягвам; изчезвам от някъде
set up
show off
sort out
stick to
switch on
switch off
стартирам бизнес; правя настройка; организирам
хваля се; превъзнасям се; изпъквам с
организирам, подреждам; разрешавам проблем/дилема
придържам се към
включвам (ел.уред)
изключвам (ел.уред)
take after
take care of
take back
take out
take off
try on
turn down
turn on
turn off
turn up
приличам на (визуално или по характер)
грижа се за; полагам грижи за
връщам (стока) в магазин
изваждам; премахвам
излитам (самолет); свалям (дрехи)
пробвам (дрехи)
отказвам (предложение)
включвам (ел.уред)
изключвам (ел.уред)
увеличавам (звук; светлина)
use up използвам цялото количество (от нещо)
wake up
warm up
work out
wipe off
watch out
будя, събуждам се
загрявам (за тренировка/упражнение)
тренирам; правя нещо успешно; изчислявам
трия, изтривам
Внимавай! (предупреждение за опасност)

** Ако сте стигнали до тук и четете този ред, поздравления! Това беше най-дългият урок, който сме създавали до сега. Не пропускайте и упражнението. И в него е вложено доста труд. 

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Симона Георгиева Симона Георгиева в LinkedIn
Симона Георгиева, 4 урока

Симона е преподавател по английски език в частен образователен център. Участва в различни проекти в сферата на образованието и преводите. Води редица специализирани корпоративни курсове по бизнес и разговорен английски език. Подпомага подготовката за изпити за международно признати сертификати като CAE, IELTS, TOEFL и др.

Завършва профилирана гимназия с усилено изучаване на английски и немски език. Придобива бакалавърската си степен в специалност Международни икономически отношения. Страстта й към езиците я подтиква да продължи с усъвършенстването в областта на английския език и скоро след това тя придобива магистърска степен - Английска филология.

През последната година от обучението си тя участва в програмата за културен обмен “Erasmus+” в Гент, Белгия. В този период тя обогатява знанията си и се запознава с успешни практики и иновации в областта на образованието, реализирани в Западна Европа.
Отдадена на работата си, тя смята, че преподаването е талант, който следва да бъде непрестанно развиван. По нейно мнение, успешен преподавател е този, който съумее да представи сложната материя като нещо лесно и достъпно.

Урокът е последно обновен на 31.10.2020 от

Още уроци от категорията: Глаголни форми в английския език

2 коментара:
  1. Константин ИлиевКонстантин Илиев

    Благодаря за Вашите усилия и прекрасен резултат – всичко е обяснено разбираемо, направено е да е лесно и приятно. Супер!

  2. ШаниШани

    Благодаря ви! Страхотен урок с отлични обяснения направен така, че хората лесно да го разберат!

Добави бърз коментар: