Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Редът на думите в английския език е от огромно значение при представянето на мисли и твърдения както във всекидневнатата, така и в официалната реч. Затова е важно да сме наясно с правилата за точна подредба на думите в различните видове изречения. В този урок подробно ще разгледаме как различните части на речта (прилагателни имена, наречия, допълнения) намират своето място в простите и в сложните изречения, а също така ще кометираме и как да избегнем често срещани грешки при подреждането на думите в изречението.

Същност

Може да се каже, че словоредът в английския език следва предимно стриктни правила и не подлежи на големи промени. Това означава, че независимо от вида на думите в изречението, тяхната подредба обикновено се извършва по един и същ начин. Иначе казано, подлогът почти винаги застава преди смисловия глагол.

Съществуват обаче някои части на речта, които нарушават това правило (тях ще коментираме малко по-надолу в урока). Хората, за които английският език е роден (native speakers), са свикнали да чуват отделните части на речта в строго определена последователност. Ако тя не се спази, пак биха ни разбрали, но тогава бихме звучали по-объркващо, неточно, а и често дори може да не успеем да предадем конкретния смисъл на нашата идея.

Веднага давам пример с фразата, която се използва за звука от часовника tick – tock (бълг.тик-так). Ако сменим мястото на думите ще прозвучи доста нетипично.

My clock is tock - ticking.
/Моят часовник так-тика./

Аналогичен би бил примерът с black and white picture (черно-бяла картина). Ако сменим местата им white and black picture (бяло-черна картина), създаваме усещане за неточност у събеседника ни.

Видове словоред

За да можем най-всеобхватно да разгледаме особеностите при формиране на словореда в английския език, е необходимо да разграничим различните видове. А именно – как подреждаме думите в положителни, отрицателни и въпросителни изречения; какъв е правилният ред при наличието на прилагателни имена, наречния, непреки допълнения и предложни изрази.

Нека за начало въведем някои основни термини, които ще използваме по-надолу в урока:

Подлог (Subject) – лицето, мястото или нещото, за което се отнася информацията в изречението; често подлогът представлява и вършителят на действието:

John threw the ball.
/Джон хвърли топката./

Сказуемо (Main verb) – смисловият глагол в конкретното изречение:

John threw the ball.
/Джон хвърли топката./

Пряко допълнение (Direct object) – съществително име, което означава обект, засегнат пряко от глаголното действие.

John threw the ball.
/Джон хвърли топката./

Непряко допълнение (Indirect object) – второстепенна част на изречението; отговаря на въпросите “Какво? Що? Кого? С кого? При кого?” и най-често се свързва със сказуемото чрез предлог:

John threw the ball at his friend.
/Джон хвърли топката към своя приятел./

Предложен израз (Prepositional phrase) – фраза, съдържаща предлог и неговото допълнение:

The boy with him threw the ball.
/Момчето с него хвърли топката./

Основен словоред

Основният словоред (basic word order) на английското изречение изглежда по този начин:

Subject + Verb + Object, съкратено SVO
(подлог, сказуемо, допълнение)

The cat (subject) drinks (verb) milk (object).
/Котката (подлог) пие (сказуемо) мляко (допълнение)./

Подлогът стои на първо място, тъй като той предава нашата идея в писмената или устната реч; следван от глагола (сказуемото), даващ информация за самото действие и накрая допълнението, което внася допълнителни разяснения. Това е “формулата”, която следваме при съставяне на положителни изречения.

Словоред при отрицателни изречения

При формиране на отрицания добавяме спомагателен глагол пред сказуемото.

The cat (subject) doesn’t (auxiliary verb) drink (main verb) milk (object).
Котката (подлог) не пие (сказуемо + спомагателен глагол) мляко (допълнение).

He isn’t enjoying the film.
/Той не се наслаждава на филма./

Kathy hasn’t been to Spain.
/Кати не е била в Испания./

I am not alone.
/Аз не съм сам./

My parents didn’t visit us last year.
/Родителите ми не ни посетиха миналата година./

Словоред при въпроси

При необходимост от задаване на въпрос, следваме следната последователност:

auxiliary verb/modal auxiliary + subject + verb + (object)
спомагателен глагол/модален спомагателен глагол + подлог + сказуемо + (допълнение), накратко ASV (O)

На първо място поставяме спомагателните глаголи и модалните спомагателни глаголи. Те споделят сходни значения и функции, с тази разлика, че спомагателните глаголи могат да променят своята форма, а модалните не. Можем да ги групираме по следния начин:

Auxiliary verbs
Спомагателни глаголи
Be Do Have
am
is
are
was
were
being
been
do
does
did
have
has
had
having
Modal auxiliaries
Модални спомагателни глаголи
can
could
might
ought to
will
may
must
should
shall
would

Както вече споменахме въпросителните изречения следват формулата ASV или ако имат допълнение ASVO. Нека погледнем и няколко примера:

Do (auxiliary verb) you (subject) drive (verb)?
/Шофираш ли?/

Can (modal auxiliary) you (subject) swim (verb)?
/Можеш ли да плуваш?/

Is (auxiliary verb) he (subject) wearing (verb) a jacket (object)?
/Той носи ли яке?/

Части на словореда

Въпреки, че при голяма част от изреченията в английския език при подредбата на думите следваме правилото за основен словоред SVO (subject+verb+object), все пак можем да добавяме и отделни части на речта, за да изразим своите идеи по-подробно и описателно. Нека разгледаме какво е тяхното мястото в изреченията.

Прилагателни имена. Adjectives

Прилагателните са части на речта, които поясняват съществителните имена. Можем да ги добавяме, с цел да опишем по-добре подлога или допълнението в изречението. С тях назоваваме различни признаци като външен вид, форма, качества, обща оценка и други.

blue sky
/синьо небе/

miserable dog
/нещастно куче/

rich person
/богат човек/ 

difficult task
/трудна задача/

old picture
/стара картина/

Както виждаме и от примерите, прилагателните имена в голяма част от случаите стоят пред съществителното име.

The happy boy played with the little dog.
/Щастливото момче игра с малкото куче./

The colourful dress looked good on the young woman.
/Цветната рокля изглеждаше добре върху младата жена./

Прилагателните имена могат също да застанат и в края на изречението при употребата на така наречените статични глаголи (глаголи, които изразяват по-скоро състояние отколкото действие be (съм), seem (изглежда), love (обичам), know (знам) и др.

The student is clever.
/Ученикът е умен./

The cat seems worried, but the dog is calm.
/Котката изглежда разтревожена, но кучето е спокойно./

Всички тези изречения следват формулата за основен словоред SVO (subject+verb+object) (подлог+сказуемо, допълнение).

Често в дадено изречение може да се включат повече от едно прилагателни имена. Може да се каже, че те също си имат свой словоред. При подредбата им се следва правилото за йерархия, посочено по-долу:

Determiner (Определител) a, an, the
Opinion (Мнение) beautiful, silly, terrible, easy, etc.
(красив, глупав, ужасен, лесен и др.)
Size (Размер) tiny, enormous, large, etc.
(малък, огромен, дълъг и др.)
Аge (Възраст) new, young, ancient, old, etc.
(нов, млад, древен, стар и др.)
Shape (Форма) round, flat, square
(кръгъл, плосък, квадратен)
Colour (Цвят) pink, reddish, dark brown, etc.
(розов, червеникав, тъмнокафяв и др.)
Origin (Произход) Spanish, lunar, southern, Romanian, etc.
(испански, лунен, южен, румънски и др.)
Material (Материал) paper, wooden, cotton, etc.
(хартиен, дървен, памучен и др.)
Purpose (Цел) sleeping (bag), driving (test), etc.
(спален (чувал), шофьорски (тест) и др.)

Ето например как би изглеждало едно изречение, което съдържа много прилагателни имена:

The beautiful young American teacher took the old brown wooden pointer.
/Красивата млада американска преподавателка взе старата кафява дървена показалка./

Макар и да изглежда малко нетипично употребата на толкова много прилагателни имена само в едно изречение, все пак понякога се налага и затова е необходимо да се спазва правилната подредба.

Наречия. Adverbs.

Можем също да обогатим дадено изречение като включим и наречия. Те са онази част на речта, която описва или дава повече информация за даден глагол, прилагателно, друго наречие или дори цяло изречение. Най-често отговаря на въпроса “Как?” и завършва на сричката “ly”. Повече за наречията ще намерите в този урок.

drive slowly – /карам бавно/
sing beautifully – /пея хубаво/
change dramatically – /променям значително/

Наречията внасят уточнения, които засягат време, начин или степен.

Yesterday we brought some flowers to the office.
/Вчера донесохме цветя в офиса./

It rained so heavily that we couldn’t reach the car.
/Валя толкова силно, че не можахме да стигнем до колата./

I nearly fell asleep while watching that boring movie.
/Почти заспах докато гледах този скучен филм./

По правило поставяме наречието възможно най-близо до частта на речта, която описва. Наречията обаче са по-особени и могат да имат различно местоположение в изречението. Важно е да уточним, че никога не поставяме наречието между глагола и допълнението.

He always makes his bed.
He makes always his bed.

Наречията и фразите, които съдържат наречия, могат да бъдат поставени на три различни места в изречението:

  • В началото на изречението преди подлога.
Today I spoke to my manager for the first time.
/Днес говорих с моя мениджър за първи път./

Suddenly, I realized I have lost my keys.
/Изведнъж разбрах, че съм изгубил ключовете си./

Nowadays we tend to be unhappy, because of the many choices we have.
/В днешни дни сме нещастни заради прекалено големият избор, който имаме./
  • В края на изречението след допълнението.
I will be home in an hour.
/Ще бъда вкъщи след един час./

She was happy to meet him too.
/Тя също беше щастлива, че се срещна с него./

My sister will sit her exam in Spanish the day after tomorrow.
/Моята сестра ще се яви на изпит по испански вдругиден./

По средата на изречението (преди или след глагола) или по средата на група от глаголи.

–  преди глагола

He often drinks coffee in the morning.
/Той често пие кафе сутринта./

She never has time for me.
/Тя никога няма време за мен./

My brother rarely checks his e-mail.
/Брат ми рядко си проверява имейла./

–  след глагола

The child is playing quietly on the floor.
/Детето си играе тихо на пода./

The man is drinking loudly from his mug.
/Мъжът пие шумно от чашата си./

–  по средата на група от глаголи

The doctor will quickly examine the patient.
/Лекарят бързо ще прегледа пациента./

The dog has almost eaten all its food.
/Кучето си е изяло почти всичката храна./

В случаите, когато имаме повече от едно наречие в дадено изречение обикновено ги подреждаме в следната последователност: за начин, за място, за честота и за време.

Непряко допълнение. Indirect object

Както вече споменахме непрякото допълнение е нещо или някой, за което или към когото е насочено действието. В повечето случаи то е позиционирано точно преди прякото допълнение. Затова изречението придобива по-различен словоред от основния:

subject + verb + indirect object + direct object (SVIO)
подлог + глагол + непряко допълнение + пряко допълнение

I (subject) gave (verb) the cat (indirect object) some milk (direct object).
Аз (подлог) дадох (сказуемо) на котката (непряко допълнение) малко мляко (пряко допълнение.)

I asked the professor an interesting question.
/Зададох на професора интересен въпрос./

I bought her a big bouquet.
/Купих ѝ голям букет./

Предложен израз. Prepositional phrase

Предложният израз има специална позиция в изречението. Когато използваме предлози като “for” и “to”, то тогава непрякото допълнение (заедно с предлога) става част от така наречената предложна фраза. Тогава словореда изглежда по следния начин:

subject + verb + object + prepositional phrase (SVOP)
(подлог + сказуемо + допълнение + предложен израз)

She (subject) gave (verb) flowers (object) to her mother (prepositional phrase).
Тя (подлог) даде (сказуемо) цветя (допълнение) на майка си (предложен израз).

Други предложни изрази, определящи време и място, могат да стоят или в началото или в края на изречението.

He met his girlfriend at the airport.
/Той срещна приятелката си на летището./

или

At the airport he met his girlfriend.
/На летището той срещна приятелката си./
In the morning I drink coffee.
/Сутрин пия кафе./

или

I drink coffee in the morning.
/Пия кафе сутрин./

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

Симона Георгиева Симона Георгиева в LinkedIn
Симона Георгиева, 4 урока

Симона е преподавател по английски език в частен образователен център. Участва в различни проекти в сферата на образованието и преводите. Води редица специализирани корпоративни курсове по бизнес и разговорен английски език. Подпомага подготовката за изпити за международно признати сертификати като CAE, IELTS, TOEFL и др.

Завършва профилирана гимназия с усилено изучаване на английски и немски език. Придобива бакалавърската си степен в специалност Международни икономически отношения. Страстта й към езиците я подтиква да продължи с усъвършенстването в областта на английския език и скоро след това тя придобива магистърска степен - Английска филология.

През последната година от обучението си тя участва в програмата за културен обмен “Erasmus+” в Гент, Белгия. В този период тя обогатява знанията си и се запознава с успешни практики и иновации в областта на образованието, реализирани в Западна Европа.
Отдадена на работата си, тя смята, че преподаването е талант, който следва да бъде непрестанно развиван. По нейно мнение, успешен преподавател е този, който съумее да представи сложната материя като нещо лесно и достъпно.

Урокът е последно обновен на 16.06.2020 от

Още уроци от категорията: Други Уроци

Един коментар:
  1. Живко ДимитровЖивко Димитров

    Урока е написан много разбираемо и лесно за усвояване. Благодаря!

Добави бърз коментар: