Докъде ще стигнат твоите контакти и знания догодина,
ако владееш английски отлично?

Обучавай се. Безплатно.

Сравнителна и превъзходна степен се използва при сравнянване на качествата на два или повече обекта един с друг. Използва се честно в ежедневната реч и именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да водите пълноценен разговор на английски език и да може да изразите себе си по-добре.

Съществуват три степени за сравнение при прилагателните: Positive (положителна), Comparative (сравнителна) и Superlative (превъзходна):

Positive

The Positive Degree е самото прилагателно. При тази степен не се прави никакво сравнение, а само се говори за качеството на някакъв обект:

John is rich.
/Джон е богат/
Alex is young.
/Алекс е млад/

Сравнение между два обекта можем да направим като използваме конструкцията за равенство as + Positive degree + as, в положителни, отрицателни и въпросителни изречения:

Положителни:

John is as rich as Rossy.
/Джон е толкова богат колкото е и Роси./
Alex is as young as Lilly.
/Алекс с толкова млад, колкото е и Лили./
Let’s walk. It’s as quick as taking the bus.
/Нека да повървим. Толков бързо е, колкото и да вземем автобус./

Отрицателни:

John isn’t as old as he looks.
/Джон не е толкова стар, колкото изглежда./
The weather is better today, isn’t it? Yes, it’s not as cold as yesterday.
/Времето е по-хубаво днес нали? Да, не е толкова студено, колкото вчера./

Въпростелни:

Is Lilly as rich as her sister Rossy?
/Лили толкова богата ли е, колкото сестра си Роси?/
Can you send me the money as soon as possible, please?
/Можеш ли да си изпратиш парите, колкото може по рано?/

Бихме могли да използваме и наречия като twice as… as, three times as…. as, etc:

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.
/Петролът е два пъти по скъп в срвавнение с от преди няколко години./
Their house is about three times as big as ours.
/Тяхната къща е 3 пъти по-голяма от нашата./

Също така можем да използваме и “the same as”:

John's salary is the same as mine. (or John gets the same salary as me.)
/Заплата на Джон е същата като моята (или Джон получава същата заплата като моята)/
I am the same age as Lilly.
/Аз съм на същата възраст като Лили./
What would you like to drink? I’ll have the same as last time.
/Какво би искал за пиене? Ще искам същото като последния път./

Comparative

The Comparative Degree използваме, когато сравняваме два обекта един с друг, за да покажем тяхното неравенство:

Let’s go by car. It’s cheaper.
/Нека да отидем с кола. По-евтино е./

По принцип след сравнителна степен използваме than:

It’s cheaper to go by car than to go by train.
/По-евтино е да отидем с кола, отколкото с влак./

Формиране

Използваме “-er” за едносрични и някои двусрични прилагателни имена: cheap/cheaper, hard/harder, tall/taller, large/larger. За сравнителна степен използваме предлога “than” (от, отколкото, в сравнение).

Rossy works harder than most of her friends.
/Роси работи по-усилено, отколкото повечето от нейните приятели./
This jacket is too small. I need a larger size.
/Това яке е прекалено малко. Имам нужда от по-голям размер./

Използваме “more …” за повечето двусрични и всички многосрични прилагателни имена:

More expensive hotels are usually more comfortable than cheaper ones.
/По-скъпите хотели попринцип са по-удобни в сравнение с по-евтините./
This book is more interesting than that one.
/Тази книга е по-интересна от онази./

Superlative

The Superlative Degree използваме, когато говорим за повече от два обекта, за да покажем, че един от тях превъзхожда всички останали:

Which is the longest river in the world?
/Коя е най-дългата река в света?/

Формиране

Използваме “-est” за едносрични прилагателни имена и глаголи: long/longest, hot/hottest, hard/hardest. Превъзходната степен се употребява с определителен член “the” пред прилагателното.

Yesterday was the hottest day of the year.
/Вчера беше най-горещият ден от годината./
She is really nice person - one of the nicest people I know.
/Тя е наистина добър човек - един от най-добрите хора, които познавам./

Използваме “most …” за повечето двусрични и всички многосрични прилагателни имена:

That was the most boring film I’ve ever seen.
/Това е най-скучният филм, който някога съм гледал./
This book is the most interesting of all.
/Тази книга е най-интересната от всички./

Забележете, че след The Superlative често използваме сегашно перфектно време:

What is the best film you have ever seen?
/Кой е най-добрият филм, който някога си гледал?/
That was the most delicious meal I have had for a long time
/Това беше най-вкусното ястие, което някога съм опитвал../

Също така, когато говорим за места, използваме предлога “in”:

What is the longest river in the world?
/Коя е най-дългата река в света?/
We were lucky to have one of the nicest rooms in the hotel.
/Имахме късмета да получим най-хубават стая в хотела./

Също така: (the best…) in the class/ in the team/ in the company etc.
Но: the happiest day of my life, the hottest day of the year.

Понякога: използваме most + прилагателно (без the) като имаме предвид много (very):

Thank you for the money. It was most generous of you. (=very generous)
/Благодаря ти за парите, които ми зае. беше много щедро от твоя страна./

Правописни правила

Когато прилагателното име завършва на една съгласна, пред която има кратка ударена гласна, съгласната се удвоява пред наставките “-er”, “-est”.

big - bigger - biggest
hot - hotter - hottest

Когато прилагателното име завършва на “-y” след съгласна, “у” се променя в “i” пред наставките “-er” и “-est”.

early - earlier - earliest
heavy - heavier - heaviest

Когато прилагателното име завършва на “-y”, но е преди гласна, то НЕ се изменя в “i”, а запазва формата си.

grey - greyer - greyest

Когато прилагателно име завършва на нямо “е”, то отпада пред наставките “-er”, “-est”.

late - later - latest
nice - nicer - nicest

Срещат се и двусрични прилагателни имена, които образуват сравнителна и превъзходна степен като едносрични:

happy - happier - happiest
/щастлив, по-щастлив, най-щастлив/
lazy - lazier - laziest
/мързелив, по-мързелив, най-мързелив/
clever - cleverer - cleverest
/умен, по-умен, най-умен/
easy - easier - easiest
/лесен, по-лесен, най-лесен/
heavy - heavier - heaviest
/тежък, по-тежък, най-тежък/
ugly - uglier - ugliest
/грозен, по-грозен, най-грозен/
silly - sillier - silliest
/глупав, по-глупав, най-глупав/

Изключения

Прилагателни имена, които образуват формите си за сравнителна и превъзходна степен с промяна на корена:

good - better - best
/добър, по-добър, най-добър/
bad - worse - worst
/лош, по-лош, най-лош/
little - less - least
/малко, по-малко, най-малко/
many/much - more - most
/много, по-много, най-много/
Lilly is better than her roommate in english classes.
/Лили е по-добра от нейната съквартирантка по английски език./
The weather today is worse than it was yesterday.
/Времето е по-лошо,отколкото беше вчера./
This is the worst thing which could happen to me.
/Това е най-лошото нещо, което можеше да ми се случи./

Прилагателни без сравнителна и превъзходна степен:

material - wooden, paper, metal, cotton

Когато говорим за членове от семейството, прилагателното “old” приема следните форми:

elder - по-стар
eldest - най-стар

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Можеш да се абонираш по мейл и да получаваш известие за всеки нов урок.
Ако желаеш, въведи мейла си тук.

5 коментара:
 1. ВилиВили

  Благодаря. В момента уча английски език. Начина, по който е обяснена граматиката много ми помага в обучението.
  Успех Силвия.

 2. ЕминеЕмине

  Залавям се сериозно с английския, а тук има доста полезна информация. Страхотно.

 3. Дима ОпреваДима Опрева

  Много добре и подробно обяснено, но бих помолила изреченията, които се четат на английски да се изговарят по- бавно и отчетливо!!!Иначе всичко е супер!!!

Добави бърз коментар: