Уроци по английски език

Без досадни реклами.

Обучавай се. Безплатно.


Сравнителна и превъзходна степен се използва при сравнянване на качествата на два или повече обекта един с друг. Използва се честно в ежедневната реч и именно заради това е важно да се научите да ги употребявате, за да може да водите пълноценен разговор на английски език и да може да изразите себе си по-добре.

Съществуват три степени за сравнение при прилагателните: Positive (положителна), Comparative (сравнителна) и Superlative (превъзходна):

Positive

The Positive Degree е самото прилагателно. При тази степен не се прави никакво сравнение, а само се говори за качеството на някакъв обект:

John is rich.
/Джон е богат/
Alex is young.
/Алекс е млад/

Сравнение между два обекта можем да направим като използваме конструкцията за равенство as + Positive degree + as, в положителни, отрицателни и въпросителни изречения:

Положителни:

John is as rich as Rossy.
/Джон е толкова богат колкото е и Роси./
Alex is as young as Lilly.
/Алекс с толкова млад, колкото е и Лили./
Let’s walk. It’s as quick as taking the bus.
/Нека да повървим. Толков бързо е, колкото и да вземем автобус./

Отрицателни:

John isn’t as old as he looks.
/Джон не е толкова стар, колкото изглежда./
The weather is better today, isn’t it? Yes, it’s not as cold as yesterday.
/Времето е по-хубаво днес нали? Да, не е толкова студено, колкото вчера./

Въпростелни:

Is Lilly as rich as her sister Rossy?
/Лили толкова богата ли е, колкото сестра си Роси?/
Can you send me the money as soon as possible, please?
/Можеш ли да си изпратиш парите, колкото може по рано?/

Бихме могли да използваме и наречия като twice as… as, three times as…. as, etc:

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.
/Петролът е два пъти по скъп в срвавнение с от преди няколко години./
Their house is about three times as big as ours.
/Тяхната къща е 3 пъти по-голяма от нашата./

Също така можем да използваме и “the same as”:

John's salary is the same as mine. (or John gets the same salary as me.)
/Заплата на Джон е същата като моята (или Джон получава същата заплата като моята)/
I am the same age as Lilly.
/Аз съм на същата възраст като Лили./
What would you like to drink? I’ll have the same as last time.
/Какво би искал за пиене? Ще искам същото като последния път./

Comparative

The Comparative Degree използваме, когато сравняваме два обекта един с друг, за да покажем тяхното неравенство:

Let’s go by car. It’s cheaper.
/Нека да отидем с кола. По-евтино е./

По принцип след сравнителна степен използваме than:

It’s cheaper to go by car than to go by train.
/По-евтино е да отидем с кола, отколкото с влак./

Формиране

Използваме “-er” за едносрични и някои двусрични прилагателни имена: cheap/cheaper, hard/harder, tall/taller, large/larger. За сравнителна степен използваме предлога “than” (от, отколкото, в сравнение).

Rossy works harder than most of her friends.
/Роси работи по-усилено, отколкото повечето от нейните приятели./
This jacket is too small. I need a larger size.
/Това яке е прекалено малко. Имам нужда от по-голям размер./

Използваме “more …” за повечето двусрични и всички многосрични прилагателни имена:

More expensive hotels are usually more comfortable than cheaper ones.
/По-скъпите хотели попринцип са по-удобни в сравнение с по-евтините./
This book is more interesting than that one.
/Тази книга е по-интересна от онази./

Superlative

The Superlative Degree използваме, когато говорим за повече от два обекта, за да покажем, че един от тях превъзхожда всички останали:

Which is the longest river in the world?
/Коя е най-дългата река в света?/

Формиране

Използваме “-est” за едносрични прилагателни имена и глаголи: long/longest, hot/hottest, hard/hardest. Превъзходната степен се употребява с определителен член “the” пред прилагателното.

Yesterday was the hottest day of the year.
/Вчера беше най-горещият ден от годината./
She is really nice person - one of the nicest people I know.
/Тя е наистина добър човек - един от най-добрите хора, които познавам./

Използваме “most …” за повечето двусрични и всички многосрични прилагателни имена:

That was the most boring film I’ve ever seen.
/Това е най-скучният филм, който някога съм гледал./
This book is the most interesting of all.
/Тази книга е най-интересната от всички./

Забележете, че след The Superlative често използваме сегашно перфектно време:

What is the best film you have ever seen?
/Кой е най-добрият филм, който някога си гледал?/
That was the most delicious meal I have had for a long time
/Това беше най-вкусното ястие, което някога съм опитвал../

Също така, когато говорим за места, използваме предлога “in”:

What is the longest river in the world?
/Коя е най-дългата река в света?/
We were lucky to have one of the nicest rooms in the hotel.
/Имахме късмета да получим най-хубават стая в хотела./

Също така: (the best…) in the class/ in the team/ in the company etc.
Но: the happiest day of my life, the hottest day of the year.

Понякога: използваме most + прилагателно (без the) като имаме предвид много (very):

Thank you for the money. It was most generous of you. (=very generous)
/Благодаря ти за парите, които ми зае. беше много щедро от твоя страна./

Правописни правила

Когато прилагателното име завършва на една съгласна, пред която има кратка ударена гласна, съгласната се удвоява пред наставките “-er”, “-est”.

big - bigger - biggest
hot - hotter - hottest

Когато прилагателното име завършва на “-y” след съгласна, “у” се променя в “i” пред наставките “-er” и “-est”.

early - earlier - earliest
heavy - heavier - heaviest

Когато прилагателното име завършва на “-y”, но е преди гласна, то НЕ се изменя в “i”, а запазва формата си.

grey - greyer - greyest

Когато прилагателно име завършва на нямо “е”, то отпада пред наставките “-er”, “-est”.

late - later - latest
nice - nicer - nicest

Срещат се и двусрични прилагателни имена, които образуват сравнителна и превъзходна степен като едносрични:

happy - happier - happiest
/щастлив, по-щастлив, най-щастлив/
lazy - lazier - laziest
/мързелив, по-мързелив, най-мързелив/
clever - cleverer - cleverest
/умен, по-умен, най-умен/
easy - easier - easiest
/лесен, по-лесен, най-лесен/
heavy - heavier - heaviest
/тежък, по-тежък, най-тежък/
ugly - uglier - ugliest
/грозен, по-грозен, най-грозен/
silly - sillier - silliest
/глупав, по-глупав, най-глупав/

Изключения

Прилагателни имена, които образуват формите си за сравнителна и превъзходна степен с промяна на корена:

good - better - best
/добър, по-добър, най-добър/
bad - worse - worst
/лош, по-лош, най-лош/
little - less - least
/малко, по-малко, най-малко/
many/much - more - most
/много, по-много, най-много/
Lilly is better than her roommate in english classes.
/Лили е по-добра от нейната съквартирантка по английски език./
The weather today is worse than it was yesterday.
/Времето е по-лошо,отколкото беше вчера./
This is the worst thing which could happen to me.
/Това е най-лошото нещо, което можеше да ми се случи./

Прилагателни без сравнителна и превъзходна степен:

material - wooden, paper, metal, cotton

Когато говорим за членове от семейството, прилагателното “old” приема следните форми:

elder - по-стар
eldest - най-стар

Упражнение

Към този урок има разработено упражнение - 10 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен (или най-верен).

Всяко ново зареждане на страницата разбърква реда на възможните отговори.

Когато стартирате упражнението, по всяко време можете да се върнете към урока. Въведените от вас отговори ще се запазят докато не презаредите или напуснете страницата.

Полезен ли ти беше урокът?

PS: Всеки, помогнал за реализацията на безплатните уроци, е доброволец и прави това в свободното си време. Ако желаеш, подкрепи труда на всички ни като споделиш нашия проект с твоите приятели. Благодарим! :-)

16 коментара:
 1. ВилиВили

  Благодаря. В момента уча английски език. Начина, по който е обяснена граматиката много ми помага в обучението.
  Успех Силвия.

 2. ЕминеЕмине

  Залавям се сериозно с английския, а тук има доста полезна информация. Страхотно.

 3. Дима ОпреваДима Опрева

  Много добре и подробно обяснено, но бих помолила изреченията, които се четат на английски да се изговарят по- бавно и отчетливо!!!Иначе всичко е супер!!!

 4. Таня БиневаТаня Бинева

  Изключително полезни уроци, както за текущо изучаващи езика, така и за опресняване на знанията. Благодаря!

 5. Daniela StoyanovaDaniela Stoyanova

  Здравейте, поздравления за чудесните и много полезни уроци!! Искам да попитам, защо в последният 10 въпрос от упражненията е даден като верен отговор сравнителна , а не превъзходна степен./ ако се използва сравнение , не трябва да има и than/

 6. ЕленаЕлена

  В момента уча англииски и всичко което не разбирам и пропускам поради ускореното преподаване го наваксвам с вашите уроци.Материала е разбираем и достъпен,особено за начинаещи като мен.

 7. Красимир МартиновКрасимир Мартинов

  Прекрасен урок и чудесно упражнение! Благодарности към Силвия!!!

 8. Милен СлавовМилен Славов

  Страахотен начин за обясняване – хем кратко, хем кристално ясно.

Добави бърз коментар: